بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین موانع محیطی، داخلی و منتجی کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مذکور صورت گرفته است. در این راستا از الگوی موانع کارآفرینی استفاده شد که در سازمانهای غیر‎انتفاعی کاربرد دارد. متغیرهای مستقل مؤثر در سه دسته موانع محیطی شامل فقدان رقابت، نداشتن اختیار سیاستگذاری و تعیین مأموریت توسط مدیران، وجود گروه های ذینفع متعدد؛ زیاد مشهود بودن موانع داخلی شامل: تصمیمات نامناسب مدیریت عالی در انتصاب و انتخاب مدیران، عدم تفویض اختیار کافی به مدیران زیردست، و دوگانگی و تعدد اهداف؛ و موانع منتجی نیز مشتمل بر متغیر فرهنگی ـ اجتماعی، تعریف سنتی از موفقیت، امکان ادامه فعالیت سازمان با وجود ناکارآمد بودن و تغییرات مکرر مدیریت در دوره های زمانی کوتاه هستند. نوع تحقیق کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی است. در جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از 87 نفر از رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاه که از این میان، 64 نفر به پرسشنامه‎های ارسالی پاسخ دادند. با توجه به یافته های تحقیق، موانع داخلی بیشترین تأثیر منفی را در ایجاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران داشته اند. موانع محیطی در این زمینه کمترین نقش بازدارنده را در دانشگاه مازندران داشته اند. از بین موانع داخلی، تصمیمات نامناسب مدیران عالی در انتصاب و انتخاب مدیران زیردست و از بین موانع منتجّی، متغیر فرهنگی ـ اجتماعی و از بین موانع محیطی نیز فقدان رقابت، بیشترین تأثیر منفی را بر کارآفرینی دانشگاه نهاده‏اند. ضمناً پیشنهاد شده است که تحقیق وسیعتری در مورد سایر دانشگاه‎ها صورت گیرد تا بر اعتبار نتایج تحقیق افزوده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Corporate Entrepreneurship Barriers In Mazanderan University

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Madhoshi
  • Gholamreza Bakhshi

چکیده [English]

The purpose of present research is to identify the main environmental, internal and consequent barriers of CE in Mazandaran University. In order to get the objective of the study, the pattern of CEB, which is applied in non-profit organizations, was used. The independent variables were categorized in three groups: 1) Environmental variables including lack of competition, managers not having authority to make policies or mission, existence of several stakeholder and responding to people, 2) internal variables including inappropriate decisions of higher management in appointment and selection of lower managers, not giving adequate authority to lower managers and complexity and diversity of goals, and 3) consequent variables, including cultural-social variables despite the inefficiency and success, possibility of the organizations continuation of activities despite the inefficiency and frequent changes of managers in short periods of time. The type of this research is applied and the method is descriptive and correlation in which questionnaire and interview were used for data analyses. The population consisted of 87 heads, deputies and managers of the university, 64 of whom answered the questionnaires. According to the results of the study, using Freidmans test, the internal barriers had the least influence. Among the internal barriers, inappropriate decisions of executive managers in appointment and selection of lower managers,among the consequent barriers, the social-cultural variable and among the environmental barriers, lack of competition were the most important of variables of CEB in Mazandaran University. In the end, it was suggested that a more inclusive research be done on other universities to promote the reliability of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneur
  • Intrapreneur
  • Corporation Entrepreneurship