رویکردی اساسی در بررسی سلامت روانی دانشجویان"مدلی برای مداخله"

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران

چکیده

بهداشت روانی فقدان بیماری روانی و حالتی از سلامتی را در بر می گیرد. در این راستا یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت کاهش میزان بروز بیماریهای روانی است. بار مالی و اجتماعی بیماریهای روانی فشار بزرگی را به دولتهای اکثر جوامع وارد می سازد. افت عملکرد و کاهش بهره وری اقتصادی جمعیتهای مبتلا به بیماری روانی واقعیتی انکارناپذیر است. با توجه به این که اکثر مبتلایان به بیماری روانی جوانان هستند، توجه و اهتمام دولتها در سراسر دنیا به این امر ضروری است. متأسفانه بخشی از جوانان که به بیماری روانی مبتلا می شوند، دانشجویان هستند. همان طور که مشکلات و بیماریهای روانی دانشجویان می‎توانند لطمه جبران ناپذیری به جوامع وارد سازند، ارتقای سطح بهداشت روانی و درمان مشکلات روانی دانشجویان از اموری است که باید جدی گرفته شود. بدین منظور مطالعه ای در راستای بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورودی سال 1379
رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بودند که از بین آنها 120 نفر (60 زن و 60 مرد) به صورت تصادفی انتخاب شدند. چون هدف پژوهش بررسی میزان فراوانی افسردگی در این دانشجویان بوده است پرسشنامه افسردگی بک در اختیار آنها قرار گرفت.
نتایج نشان دادند که 82/29% کل دانشجویان افسرده بودند که از این تعداد 1/19% افسردگی خفیف، 66/6% افسردگی متوسط، 33/3% افسردگی نسبتاً شدید و 83/0% افسردگی شدید داشتند. میانگین افسردگی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بوده است (8/9 و 5/6) و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (05/0 P < ). میانگین افسردگی دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل بوده است (4/5 و 2/3) و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است (01/0 P < ). میانگین افسردگی دانشجویان غیربومی بیشتر از دانشجویان بومی بوده است (7/6 و 4) و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0 P < ). در همین راستا، مدلهایی برای مداخله در زمینه پیشگیری و درمان بیماریهای روانی در دانشجویان پیشنهاد شده است. برخی از دانشگاه های دنیا این مدلهای مداخله ای را برای کمک به دانشجویان و ارتقای سطح سلامت روانی آنها به کار می گیرند. به نظر می رسد که تلفیقی از راهکارها و راهبردهای مربوط به مدلهای مختلف دانشگاه های خارج از کشور را می‏توان در دانشگاه های کشورمان به کار گرفت. در این مقاله تعدادی از مدلهای مداخله ای ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Basic Approach in Assessment of Mental Health in University Students “A Model for lntervention”

نویسندگان [English]

  • Alireza Jazayeri 1
  • Shahrbanoo Ghahari 2

1 Faculty member of University of Welfare and Rehabilitation

2 Tehran Institute of Psychiatry

چکیده [English]

Mental health is defined as lack of psychological disorders and a state of well-being. Accordingly, one of the most serious efforts of World Health Organization (WHO) is to reduce the incidence of psychological disorders and problems. Financial and social burdens of mental health probems in a society have a heavy pressure on every government in most countries. Nobody can deny the functional deficiency and insufficient economical productivity in psychological disordered population. Considering this fact that, unfortunately, a very great portion of youth population suffered from different types of mental health problems in every portion of youth population suffered from different types of mental health problems in every society. So, it is essential that governments should have a comprehensive and great emphasis in this matter. The research shows that unfortunately many university students are too vulnerable to these problems. For these reasons, mental health programmes and projects.
The main purpose of this study is to assess the mental health state especially depression rate in students in Tonekabon Azad Islamic University. The population of this study consisted of the clinical psychology students who were accepted in this Tonekabon University in 1379. The sample includes 120 students (60 male & 60 female) who were recruited randomly from our statistical population. The instrument was Beck Depression Inventory (BDI).
The results showed that 29.82% of students were depressed that among this group the severity of their depression was: 19.1% mild depression, 6.66% moderate depression, 3.33% severe depression, and 0.83% very severe depression. The mean of depression among female students was higher than male students (9.8, 6.5) which was statistically significant (P < 0.05). Also, the mean of depression among single students was higher than married students (3.2, 5.4) that were significant (P < 0.01). The mean of depression among non-native students was significantly higher than native students (4, 6.4).
We suggested some interventional models for prevention and treatment in this subject. Many universities in other countries are applying these models to promote mental health in their students. It can be considered that we can use the compiling of these models and strategies in our countries. We introduced some of these interventional models in our paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Mental Health
  • Model for prevention