نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

این تحقیق عوامل مرتبط با رضایت شغلی را در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، 481 نفر از اعضای هیأت علمی مشارکت داشتند. برای تعیین عوامل و متغیرهای رضایت شغلی از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان دادند که رضایت شغلی با عوامل اقتصادی، آموزشی، تفریحی و رفاهی، لوازم و تجهیزات، انگیزشی ارتباط دارد. برای ارزیابی تأثیر این عوامل بر متغیر تابع (رضایت شغلی) نیز از رگرسیون گام به گام استفاده گردید. در نتیجه این تحلیل، عوامل اقتصادی و انگیزشی در الگو باقی ماندند؛ و لذا آشکار گردید که این دو عامل نقش بزرگتری را در رضایت شغلی هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور ایفا می کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که بهبود رضایت شغلی در میان این دسته از اعضای هیأت علمی به تغییرات بنیادی نیاز دارد. برخی از مصادیق این تغییرات به مثابه پیش شرطهایی برای بهبود رضایت شغلی اعضای هیأت علمی از این قرارند: توسعه اقتصادی، حمایت مالی از دانشگاه ها، تغییر ساختار، استقلال دانشگاه ها، مشارکت هیأت علمی، تقویت گروه های آموزشی و حاکمیت فرهنگ علمی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction Among Foreign Educated Faculty Members in Iran

نویسنده [English]

  • Hamidreza Arasteh

Faculty member of Institute for Research & Planning in Higher Education

چکیده [English]

This study investigated factors associated with job satisfaction among foreign educated faculty members in public universities in Iran. A total of 481 faculty members participated in this research. Factor analysis was used to determine the job satisfaction factors and variables. Results indicated that job satisfaction was related to economic, teaching, recreational and welfare, equipment and facilities, and motivational factors. A stepwise regression analysis was used to assess the effect of these factors on dependent variable (job satisfaction). As a result of this analysis economic and motivational factors remained in the model therefore, it was evident that economic and motivational factors play a much greater role in job satisfaction among foreign educated faculty members. It is suggested that job satisfaction improvement among this group of faculty members requires fundamental changes. Economic development, financial support of universities, changing higher education structure, autonomy, faculty participation, Strengthening departments at universities and dominance of academic culture are prerequisites for improvement of job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Faculty
  • Foreign Educated
  • University
  • and Iran