مقدمه ای بر استاندارد سازی اجرای آزمونها : بررسی شرایط برگزاری آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها از راه سنجش رضایتمندی شرکت کنندگان

نویسنده

مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش‎ کشور

چکیده

طی بیست سال گذشته آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در ایران به عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی دوره متوسطه و تنها عامل تعیین کننده برای ورود به دانشگاهها بوده است. این آزمون که هرساله به طور هماهنگ در سراسر کشور اجرا می شود، به دلیل گستردگی و اهمیتی که نتایج آن برای شرکت ‎کنندگان دارد، از جمله آزمونهای سرنوشت ساز محسوب می شود. اهمیّت این گونه آزمونها برای جامعه، لزوم تضمین اعتبار نتایج آنها و نیز استفاده از آنها در مقیاسهای وسیع جمعیتی، ضرورت برقراری شرایط مناسب و یکسان برای شرکت کنندگان، مبتنی بر استانداردها و معیارهای معتبر علمی را در برگزاری این گونه آزمونها ایجاب کرده است. بر این اساس، هرگونه مانع در بروز تواناییهای افراد شرکت کننده و هر عامل برهم زننده اجرای یکسان آزمون به عنوان تهدید کننده اعتبار آزمونهای سرنوشت ساز محسوب می ‎شوند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی شرایط برگزاری جلسات آزمون سراسری ورود به دانشگاهها، از راه سنجش رضایتمندی شرکت کنندگان، به عنوان گامی مقدماتی برای استانداردسازی آزمون است.
نمونه‏ این تحقیق 2531 نفر (1643 دختر و 888 پسر) از شرکت کنندگان تهرانی در آزمون سراسری بودند که از جامعه داوطلبانی که به مراکز توزیع کارنامه آزمون سراسری مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی است. روش اصلی آماری برای تحلیل داده ‏ها تحلیل عاملی است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می ‏دهد که رضایتمندی داوطلبان از جلسه آزمون متأثر از هفت عامل است که به ترتیب اهمیت عبارت ‎اند از: آرامش جلسه، شرایط محیطی جلسه، محل و تجهیزات استقرار داوطلب، اطلاع‌رسانی قبل و در حین اجرای آزمون، هدایت داوطلب، دشواری آزمون و میزان آمادگی قبلی داوطلب. مجموع این عوامل مبنایی برای استانداردسازی جلسات آزمون را فراهم می آورد و هریک از آنها حاوی جزئیات با اهمیتی برای بهبود برگزاری آزمون سراسری و نکات کاربردی و قابل توجهی برای همه افرادی است که به نوعی با جلسات آزمون و ارزیابی سر و کار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introductory Study to Standardizing for Testing Administration on the Basis of Paticipants' Satisfaction Assessment in NEE

نویسنده [English]

  • Kiyanoosh Mohammadi Roozbahani

Research Center, National Organization for Educational Testing

چکیده [English]

Since last twenty years, the National Entrance examination (NEE) has been a significant criterion for evaluation of secondary school students to get admitted into higher education in Iran. The country’s entire involvement in taking this annual test indicates its importance. The whole concern of the society on this outcomes of the test imposes the necessity of high standards in administering it as a stake test.
This research is an introductory study on the present standards and the administration on the basis of participants’ satisfaction assessment in NEE.
The Sample includes 2531 individuals (1643 females and 888 males) who took part the exam in Tehran. The statistical method for data analysis in this survey is Factor Analysis.
The findings indicate that seven domains affected the satisfaction of test takers and provide the basic factors to standard testing administration. These factors are: Noise and any disturber of the testing session, Environmental conditions, Equipments to test takers, Instructions and guidance before and during the testing, Test difficulty and participants readiness.
These factors are important reference for professional test developers, policymakers, administrators and users in any test and assessment setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Entrance Examination
  • High-stakes tests
  • Validity
  • Satisfaction of Test Takers and Standardizing for Testing Administration