نویسندگان

1 دانشکده علوم ‎انسانی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ‎ارشد برنامه ‎ریزی دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته‎شدگان دوره ‎های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته ‎شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور با توجه به عوامل فردی (سن، جنسیت و وضعیت تأهل)، تحصیلی (رشته تحصیلی) و شغلی (وضعیت اشتغال) با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی، پرسشنامه محقق ساخته ‎ای مشتمل بر 15 پرسش تهیه و اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرونده تحصیلی دانشجویان جمع ‎‎آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مراکز تهران، اصفهان و تبریز به تعداد 1172 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 253 نفر برای پذیرفته شدگان دوره‌های فراگیر است و نمونه آماری نیز به شیوه تصادفی منظم به میزان 233 نفر برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری و 115 نفر برای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر تعیین و در نهایت، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‎ های این پژوهش نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد آزمون سراسری است و دانشجویان کارشناسی‎ارشد رشته ‎های علوم انسانی و همچنین، دانشجویان کارشناسی‎ ارشد متأهل و نیز دانشجویان کارشناسی ‎ارشد شاغل پذیرفته شده از طریق دوره ‎های فراگیر نسبت به دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری در همین مقطع پذیرفته شده ‎اند، از نظر تحصیلی موفقیت بیشتری داشته ‎اند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‎ ارشد علوم پایه و نیز دانشجویان کارشناسی‎ ارشد بیکار و خانه‎ دار و همچنین، دانشجویان کارشناسی‎ ارشد مجرد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر تفاوت معنی‎ داری وجود ندارد. همچنین، بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‎ ارشد پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و فراگیر با توجه به متغیرهای سن و جنسیت تفاوت معنی ‎داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Academic Achievement of Post- graduate Students Admitted through Faragir System with those Admitted through National Entrance Examination in Payam-e Noor University

نویسندگان [English]

  • Mehran Farajollahi 1
  • Iraj Firoozfar 2

1 Department of Humanities Payam-e Noor University

2 Post-graduate Student at Curriculum Development, Payam-e Noor University

چکیده [English]

In order to compare the academic achievement of post- graduate students admitted to Faragir System with those through National Entrance Examination (NEE) at Payam-e Noor University, a questionnaire including 15 questions was prepared. The questionnaire was on the basis of factors such as:
- Individual factors (age, gender, marital status)
- Educational factors (academic course)
- Occupational factors (occupational status)
The necessary information has been collected from educational file of the students. The research population consists of 1172 students admitted through NEE at Tehran, Isfahan and Tabriz Payam-e Noor Universities and 253 students admitted in Faragir System. The sample has been chosen randomly from 233 students admitted through NEE and 115 students admitted through Faragir System. The collected information has been analyzed using descriptive and inferential statistical methods with the use of SPSS software.
The findings in the present research indicate that the academic achievement of post- graduate students of Faragir System is more than NEE students and the married, employed, Humanities post- graduate students of Faragir System had more academic achievements than NEE. Furthermore, the results of this research show that there is no significant difference between the academic achievement of post – graduate students majoring in basic science and that of the unemployed (house keepers) single students at the same sector at both systems. Moreover, regarding variables of age and gender there is no significant difference between post- graduate students admitted at Faragir System and post- graduate students admitted through NEE system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Entrance Examination (NEE)
  • Faragir System
  • academic achievement
  • Post-graduate Course and Payam-e Noor University