عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان ایرانی خارج از کشور: مورد پژوهی دانشگاههای کشور آلمان

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر بر اساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از پیمایش بررسی جامعه شناختی نقش اعتماد بر میزان تمایل بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور که در کشور آلمان انجام گرفته، تنظیم شده است. جامعه آماری را 9210 نفر از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در 32 شهر آلمان تشکیل می‌دهد. بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان به طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مطبق با دقت احتمالی مطلوب 5% (d=0.05) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل تحلیلی نشان می‌دهد که: طول مدت اقامت در خارج از کشور رابطه معنا‌دار، ولی منفی با اعتماد اجتماعی دارد. با بهبود وضعیت تحصیلی، میزان اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. با افزایش تعدد سفر به ایران، اعتماد اجتماعی نیز به طور فزاینده بالا می‌رود. میزان اعتماد اجتماعی بر حسب میزان نارضایتی دانشجویان تغییر می‌کند. میزان اعتماد اجتماعی بر حسب وضعیت اجتماعی- اقتصادی (SES) پاسخگویان تغییر می‌کند. با وجود رابطه معنا‌دار بین اعتماد اجتماعی و گروههای سنی، بین جنسیت و اعتماد اجتماعی رابطه معنا‌داری به‌دست نیامد.
با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج
به دست‌آمده نشان می‌دهد که بر حسب ارزش بتا (Beta) متغیرهای طول مدت اقامت در خارج از کشور، وضعیت تحصیلی، تعدد سفر به ایران، نارضایتی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی به عنوان تعیین‌کننده‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان مطرح‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Social Confidence of the Iranian Students Studying Overseas: A Study of German Universities

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Mohseni Tabrizi
  • Esmaeel Shir Ali

چکیده [English]

Introduction: This paper has been prepared based on some part of the information gained from the survey of the sociological study of the role of confidence on the overseas students' tendency to return to Iran which has been conducted in Germany.
Materials and Methods: The group under study was 9210 Iranian students who are studying in different courses at 32 cities of Germany. Based on the rules to determine the sample numbers, 384 students were selected through clustered sampling with potential efficiency of 5% (d=0.05) and confidence coefficient of 95%.
Results: The results illustrate the survey presuppositions and the efficiency of the analyzed model:
• Length of residence overseas has a meaningful but negative relationship with social confidence.
• Furthering the educational status, the level of social confidence increases.
• Increasing the frequent trips to Iran, social confidence is increasingly increased.
• Level of social confidence varies based on students' discontent.
• The level of social confidence is variable based on social-economic status quo (SES) of the subjects.
• Despite of meaningful relationship between social confidence and age groups, no meaningful relationship was achieved between gender and social confidence.
Conclusion: Considering the efficiency of the analyzed model through using multiple regression application and track analysis, the related results show that variables such as length of residence overseas, educational status, frequency of trip to Iran, dissatisfaction, and economic-social status quo based on Beta value are the most determining factors on students' social confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Length of Residence Abroad
  • Frequency of Trips to Iran
  • Dissatisfaction
  • educational status
  • social alienation
  • Social Confidence