تحلیل راهکارهای اجرای موفقیت‌آمیز خدمات برون‌دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش توصیفی- پیمایشی، تحلیل راهکارهای اجرای مؤفقیت‌آمیز خدمات برون‌دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بوده است. جامعه آماری آن اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شدند که در نهایت، حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول با ‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (79/0 تا 91/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS:win تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در ارتباط با اولویت‌بندی راهکارهای تأثیرگذار در اجرای مؤفقیت‌آمیز خدمات برون‌دانشگاهی از میان 25 گویه، اجرای پژوهشهای کاربردی منطبق با نیازهای بخش کشاورزی و مؤسسات تجاری و فراهم کردن زمینه برای گسترش فرصتهای مطالعات مأموریتهای علمی اعضای هیئت‌علمی در وزارتخانه، شرکتها، سازمانها و ارگانهای وابسته به بخش کشاورزی به‌ترتیب در بالاترین اولویتها قرار دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، چهار عامل آموزشی، ارتباطی، پژوهشی و ایجاد فرصت در مجموع حدود 296/64% از کل واریانس را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Strategies for Successful Implementation of University Outreach Services as Perceived by Faculty Members of Iranian Agricultural Colleges

نویسندگان [English]

  • Javad Ghasemi
  • Seyed Mahmood Hosseini
  • Yousef Hedjazi

چکیده [English]

Introduction: One of the most important services implemented by higher education systems is the university outreach. The main objective of this descriptive- survey research is to analyze strategies for successful implementation of university outreach services as perceived by faculty members of Iranian agricultural colleges.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of the faculty members of Iranian agricultural colleges (N=1799), out of whom 140 people included in statistical sample. Sample selection was done in two stages: at first, applying stratified random sampling technique, 10 colleges were selected from the total of 30 colleges, and then using proportional stratified random sampling technique, 140 faculty members were selected from these colleges. The Instrument of study was a questionnaire. To measure the reliability of the questionnaire, Cranach Alpha coefficients were calculated.
Results: Results of exploratory factor analysis revealed that four factors explained about 64.29 percent of variations in the strategies for successful implementation of university outreach services including: educational, communicational, research, and creating opportunities factors.
Conclusion: This study showed that low level of attention is paid to university outreach services in Iranian agricultural higher education system. Therefore, results revealed by this study can improve successful implementation of university outreach services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • Agricultural Higher Education
  • University Outreach
  • faculty members