بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاههای صنعتی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

در سالهای اخیر، انتقال دانش و فناوری به عنوان یکی از کارکردهای اصیل دانشگاهها در کشورهای پیشرفته تلقی شده است که پیامد اصلی آن ایجاد فرصتهای بهتر در تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز به ویژه از منابع غیردولتی است. در کشور ما نیز دانشگاههای صنعتی به دلیل ماهیت و توانمندیهای موجود و بالقوه خود از زمینه های مناسب تری برای رشد مقوله تجاری سازی برخوردارند. از این رو، شناخت و بررسی رابطه بین مؤلفه های عملکردی مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات با تنوع بخشی منابع درآمدی دانشگاهها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار و داده های موجود، مدل رگرسیون تابع درآمدی دانشگاهها بر اساس مؤلفه های عملکرد پژوهشی آنان برآورد شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهایی همچون میزان مقالات منتشر شده در نشریات و کنفرانسهای خارجی، قراردادهای مشترک با صنایع و نیز رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه معناداری با درآمد اختصاصی دارند که نتایج به دست آمده با مطالعات جهانی همسوست. بنابراین، ضرورت دارد دانشگاهها در کوتاه مدت به گسترش قراردادهای مشترک توجه جدی تری داشته باشند و در افق کلان به ایجاد روابط پایدارتر با شبکه تجاری و تعیین جایگاه و سهم درآمدی اعضای هیئت علمی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Earmarked Revenues of Researches in Iranian Universities of Technology

نویسندگان [English]

  • Shahram Hashemnia 1
  • Mostafa Emadzadeh 2
  • Saiid Samadi 3
  • Parviz Saketi 4

1 Department of Financial Administration of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Economics Administration and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Department of Economics Administration and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 Department of Administration and Educational Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: In recent years, transmitting knowledge and technology is considered as one of the primary functions of universities in developed countries whose main consequence is to provide better opportunities in making the required funds, especially from non- government sources. Universities of Technology in our country too, have more appropriate bases to develop commercialization. Hence, identifying and studying the relationship between effective performance components in research commercialization and diversification of income sources of universities are taken into consideration in this article.
Materials and Methods: Assessing income function regression model of universities based on research function components was conducted in this research by means of available statistics and data.
Results: Analysis of data was showed that some variables such as the number of published articles in international conferences and journals, joint contracts with industries and higher education students’ dissertations have meaningful relationship with earmarked revenue so the resultant outcomes are in keeping with universal studies.
Conclusion: Therefore, it is necessary for universities to pay closer attention to developing joint contracts in the short run an to make more sustainable relationship with commercial network, the status and the share of faculty members' income in the long-term horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization Research
  • Diversification of Financial Sources
  • Industrial Universities