مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و غیرخود اشتغال

نویسنده

چکیده

رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در شغل محسوب می‌شود و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است. انگیزش پیشرفت نیز به عنوان سازه‌ای که در گرایش افراد به خوداشتغالی تأثیر بسزایی دارد، شناخته می‌شود. سؤال اصلی این مطالعه این است که آیا تفاوت معنی‌داری بین رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت افراد خود اشتغال و غیرخود اشتغال وجود دارد؟ این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی دانش آموختگان دانشگاهی در دو بخش خوداشتغال و غیرخوداشتغال انجام شده است. نمونه مورد مطالعه این تحقیق 148 نفر از دانش آموختگان رشته کشاورزی سراسر کشور بودند که 78 نفر آنها خود اشتغال و 70 نفر نیز غیر خود اشتغال بوده‌‌اند.
برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی [با ضریب قابلیت اعتماد 84/0] و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس [با ضریب قابلیت اعتماد73/0] استفاده شده است که به صورت پستی برای نمونه‌های مورد بررسی ارسال شد. نتایج به دست آمده نشان داد که انگیزش پیشرفت دانش‌آموختگان خوداشتغال به طور معنی‌داری از دانش‌آموختگان غیر خود اشتغال بالاتر است (p < 0/01). همچنین، رضایت شغلی افراد خود اشتغال نیز از رضایت شغلی افراد غیر خود اشتغال به طور معنی‌داری بالاتر است(p < 0/01).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Motivation on Self Employment and Non Self Employment among Agricultural Graduates

نویسنده [English]

  • Javad Pourkarimi

چکیده [English]

Achievement motivation is one of the most important factors in occupations and there have been different researches in this regard. It has been recognized that achievement motivation is also another construct in the tendency of people to self employment. The major question in this study was to find out if there was a recognizable difference in job satisfaction and achievement motivation between self employed and non self employed people. Therefore the goal of this study was to compare achievement motivation and job satisfaction between self employed and non self employed graduates of agriculture. The sample of this research was 148 agriculture graduates, 78 of them were self employed and the rest were non self employed. For gathering data questionnaires of job satisfaction (Alfa=0.84) and achievement motivation (Hermens questionnaire with Alfa=0.73) was used and were sent by post to the samples. Results showed that achievement motivation and job satisfaction in self employed graduates were much more significant with compare to non self employed graduates (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Achievement motivation
  • Self Employment
  • graduates
  • and Agriculture