بررسی قابلیتهای مدیریتی مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از مدل اسلوکوم و همکاران، میزان برخورداری مدیران دانشگاههای دولتی شهر تهران از قابلیتهای مدیریتی مطالعه و بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قابلیتهای برنامه‌ریزی و مدیریت، کار تیمی و خودگردانی جامعه مدیران مورد بررسی در سطح خوب و قابلیت آگاهیهای جهانی این مدیران در سطح متوسط قرار دارد. همچنین، قابلیت ارتباطی و اقدام استراتژیک این مدیران در سطح متوسط تا خوب است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای تعدیل‌کننده نوع دانشگاه (پلی تکنیک/جامع)، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه خدمت مدیران و معاونان دانشگاههای مورد بررسی و میزان برخورداری آنها از قابلیتهای مدیریتی وجود ندارد، اما بین جنسیت و موقعیت سازمانی افراد و قابلیتهای آگاهیهای جهانی و خودگردانی آنها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج بررسیهای عمیق‌تر نیز نشان می‌دهد که زنان و مدیران صفی به ترتیب از امتیاز بیشتری نسبت به مدیران مرد و مدیران ستادی در قابلیتهای آگاهیهای جهانی و خودگردانی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Management Competencies of Managers of Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Nayer Ramazani 1
  • Monireh Panahi 2
  • Mohammad Hassan Pardakhtchi 3

1 Department of Education and Psychology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

2 Department of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Department of Education and Psychology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article studies the management competencies of managers of universities in Tehran, using Slocum and colleagues' (date) model. The findings show that "Planning and Management", "Team Working" and "Self Management" competencies of the interviewed managers are at high levels and "Universal Awareness" competency is at the average level. But their "Communication" and "Strategic Action" competencies are between average and high levels. The findings of this study also show that there isn't any meaningful relationship between the "Type of University (Technical/ General)", "Field of Study", "Degree", "Years of Experience" of managers and their management competencies. But there is a meaningful relationship between managers' gender and position and their "Universal Awareness" and "Self Management" competencies. A deep analysis indicates that in "Universal Awareness" and "Self Management" competencies, women are more competent than men and Line managers are more competent than Staff managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Competencies
  • University’s Managers
  • Global Awareness
  • Self management
  • Gender
  • and Organizational Position