باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (دانشگاههای شمال شرق ایران)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه میان باورهای معرفت شناختی مدیران با نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک است. در این مطالعه از تحقیق کمّی غیر آزمایشی آینده‌نگر تبیینی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل رؤسا ومعاونان دانشگاههای دولتی، آزاداسلامی و علوم پزشکی شمال شرق ایران است که در سال تحصیلی 87 -1386، مشغول به فعالیت بوده‌اند. از کل 82 نفر رئیس و معاونان این دانشگاهها، 54 نفر به پرسشنامه‌های مربوط پاسخ دادند. در این تحقیق به دلیل حجم محدود جامعه آماری، به جای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های مربوط به باورهای معرفت شناختی از «پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر» و برای بخش برنامه‌ریزی استراتژیک از پرسشنامه «سنجش نگرش نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک» استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌های به دست آمده از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک رابطه معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، مدیرانی که دانش را نسبی، اکتسابی و پیچیده و فرایند فراگیری آن را تدریجی تلقی می‌کنند، توجه بیشتری به برنامه‌ریزی استراتژیک از خود نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological Belief and Strategic Planning in Higher Education

نویسندگان [English]

  • A. kohan
  • B. Shabani Varaki
  • F. Rahimnia

چکیده [English]

The main purpose of this research is scrutiny relation between university presidents and vice- presidents' epistemological beliefs with their attitude towards strategic planning. The method utilized in this research was quantitative - non-experimental – descriptive - prospective. A total of 54 questionnaires were sent to the presidents and vice- presidents to assess their assumptions about the nature of knowledge including: simple, certain, innate, and quick (SCIQ) and, attitude towards strategic planning. The population includes all presidents and their deputies in all State, Islamic Azad and Medical Science Universities of northeast of Iran during 2007-2008. Regression analysis is used to analyze the data. The result indicates that there is a strong relationship between the presidents and vice- presidents' epistemological beliefs and their attitude towards strategic planning. This means that the presidents and their deputies who spot science relative, acquisitive and complex and gradual process of learning, they have more attendance to the strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Belief
  • Strategic planning
  • and Higher Education