تحلیل و مقایسه شاخصهای عملکردی کلیدی(KPI) مراکز رشد واحدهای فناور کشور

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوآوری و کارآفرینی به عنوان مؤلفه های اساسی توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی محسوب می شوند. به دلیل ابهام در شناخت و تعریف جامع از بازار یا محصول در اقتصاد مبتنی بر دانایی، محصولات تولید شده در این رویکرد جدید اقتصادی با پیچیدگیها و عدم اطمینانهای فراوانی مواجه هستند. در دهه های اخیر، پارکها و مراکز رشد با هدف توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده، حمایت از نوآوران و کارآفرینان جوان، ارائه پاسخی مناسب به مشکل بیکاری در جامعه و گسترش تعاملات میان سه نهاد تأثیرگذار دولت، دانشگاه و صنعت پا به عرصه وجود گذاشته اند. شاخصهای عملکردی کلیدی ابزارهای اندازه گیریِ کارآمدی هستند که عوامل کلیدی موفقیت سازمان را تعیین و اهداف و راهبردهای آتی آن و شیوه های سنجش میزان تحقق این اهداف و راهبردها را شناسایی می کنند.   هدف از ارائه مقاله حاضر معرفی جایگاه شاخصهای عملکردی کلیدی در فرایند سنجش عملکرد و موفقیت مراکز رشد و همچنین، تحلیل و مقایسه این شاخصها در پنج مرکز رشد واحدهای فناور کشور است. در این خصوص، ابتدا تعاریف، مفاهیم و تاریخچه پارکها و مراکز رشد کشور بررسی و سپس فرایند طراحی و تدوین شاخصهای عملکردی کلیدی مناسب برای سنجش عملکرد مراکز رشد واحدهای فناور کشور بیان و شاخصهای عملکردی کلیدی پنج مرکز رشد مورد مطالعه در این پژوهش تحلیل و مقایسه شده است و در نهایت، راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود عملکرد مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of the Key Perfprmance Indicators (KPIs) of Iranian Technology Incubators

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Neamati

Ph.D Student of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Intrepreneurship and innovation are essential elements for the success of knowledge based economy development. In its commercialization phase, new technology based product, faces difficulties and uncertainties, because either the product or the market is unknown and undefined. During the past decades, incubators are appeared as tools to help strengthening small business performance, support young entrepreneurs and innovators, a response to the problem of unemployment and relation between government, university, and industry. On the other hand, key performance indicators are quantifiable measurements that reflect the critical success factors of organizations and identify future strategies and ways to measure progress toward those goals.   This article has been prepared as an attempt to introduce the reader to the role of key performance indicators in the performance measurement and success of incubators and compare and analyze the key performance indicators of five Iranian technology incubators. It consists of three parts: The first part is designed to give the reader an analytical and historical insight into science and technology parks and incubators of five Iranian technology incubators. The second part of the article, studies the process of identifying the adequate key performance indicators for performance measurement of Iranian technology incubators. In the final part, the main body of the article, the key performance indicators of five important technology incunators are compared and analyzed and recommendations are proposed to incubators' managers for better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key performance indicators
  • Science and technology parks
  • Technology Incubators
  • and Tenant Companies