معرفی برخی شاخصهای کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه‌ریزی دانشگاهی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف معرفی برخی شاخص‌های نشان دهنده پویایی کیفیت دانشگاهی برای استفاده در بودجه ریزی نظام دانشگاهی انجام شده است. برای انجام پژوهش سه فعالیت عمده انجام شد. ابتدا روشهای مختلف بودجه ریزی دانشگاهی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت، سپس بر اساس مدل «مدیریت کیفیت جامع»، تعدادی از شاخصهای کیفیت قابل استفاده در روش‌های متداول بودجه‌ریزی انتخاب و توصیف شد و روش با عنوان «بودجه ریزی بر مبنای شاخصهای کیفیت نظام دانشگاهی» تدوین گردید. سرانجام اطلاعات مربوط به شاخصهای کیفیت تعدادی از دانشگاه‌‌‌ها جمع آوری شده و مدل مورد آزمون قرار گرفت. به‌منظور استانداردسازی عوامل، ملاکها و شاخص‌های کیفیت نظام دانشگاهی دو نوع پرسشنامه طراحی گردید: الف. پرسشنامه استانداردسازی و تعیین وزن عوامل و ملاکها که نظرات تعداد 74 نفر از مدیران دانشگاهی یا مؤسسات آموزش عالی کشور با استفاده از آن جمع آوری شد؛ ب. پرسشنامه استانداردسازی و تعیین وزن شاخص‌های کیفیت نظام دانشگاهی که 296 نفر از متخصصان حوزه آموزش عالی، آن را تکمیل کردند. پس از انجام اصلاحات لازم، مدل نهایی تدوین گردید. در این مقاله یافته‌های پژوهش با تأکید بر معرفی شاخص‌های پویایی کیفیت دانشگاهی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing Some Quality Indices of Iranian University System to be used in the University Budgeting

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Keyzouri

چکیده [English]

dynamics of university quality for the purpose of the using them in university budgeting. This research includes three main stages: First, we examine different methods of university budgeting  comparatively. Then, on the basis of "Total Quality Management", we selecte and describe a few of quality indices contributing to ordinary budgeting methods and formulate a method entitled  “Quality based budgeting indices of university system”. Finally, we collect the data related to quality indices of some selected universities and test the model. In order to standardize factors, criteria and quality indices of the university system, we designe two types of questionnaires:a) The questionnaire for standardizing and determining the weight of the factors and criteria by which we collect the viewpoints of 74 educational managers of the universities and higher education institutes.b) The questionnaire for standardizing and determining the weight of the quality indices of university system. This is completed by 296 university evaluation experts. After some revisions, the final model is introduced. This article offers the research findings with the emphasis on the introducing of the indices of dynamics of university quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • index
  • Quality of University
  • Budgeting
  • Total Quality Management