بررسی میزان کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته درکنکور سراسری

نویسنده

چکیده

در این پژوهش میزان کسب اطلاع از رشته‎های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری بررسی شده است. بدین منظور، پرسشنامه‎ای با دوازده متغیر بر اساس نتایج یک تحقیق مقدماتی با سؤالات باز پاسخ در باره منابع کسب اطلاع از رشته‎های دانشگاهی تهیه شد. پس از بررسی و  تأیید روایی صوری پرسشنامه، پایایی آن با اجرای اولیه از پرسشنامه بر روی  120 نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بررسی شد و ضریب آلفای 80/0 به دست آمد. پرسشنامه نهایی بر روی 1737 نفر ( 949 زن و 788 نفر مرد) از داوطلبان مقیم شهر تهران اجرا شد. بر طبق نتایج آزمون تحلیل عاملی،پرسشنامه محقق ساخته از دو عامل اصلی رسانه‎ها - کتب و مشاوره با دیگران تشکیل شده بود. تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد که حدود دامنه میانگین نمرات داوطلبان در باره کسب اطلاع از رشته‎های دانشگاهی ­با تبدیل دامنه اطمینان میانگین به نقطه درصدی، 48 درصد است و آنها 52 درصد با شرایط بهینه فاصله دارند. در مقایسه بین دو جنسیت، میزان کسب اطلاع از رشته‎ها در زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. همچنین، زنان بیشتر از مردان از رسانه ها – کتب برای آشنایی با رشته‎ها استفاده کرده بودند. درحالی که در کسب اطلاع از طریق مشاوره با دیگران تفاوت معنی داری بین دو جنسیت وجود نداشت. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی‎داری بین گروههای آزمایشی در میزان کلی کسب اطلاع از رشته‎های دانشگاهی و نیز در هر دو عامل رسانه‎ها - کتب و مشاوره با دیگران وجود داشت، به گونه‎ای که داوطلبان علوم انسانی در هر دو عامل رسانه‎ها - کتب و مشاوره با دیگران و نیز در میزان کلی کسب اطلاع نسبت به گروههای دیگر میانگین بالاتری داشتند. نتایج کلی این تحقیق ضرورت برنامه‌ریزی بیشتر را برای فراهم ساختن زمینه جستجو و شناخت بیشتر رشته‌های دانشگاهی به عنوان میزان کسب اطلاع را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Awareness of the University Candidates on the Academic Program Selection

نویسنده [English]

  • beheshteh abdi

چکیده [English]

This ‌study‌ examines the rate of obtaining information for academic fields of study among qualified applicants of universities national entrance exam. For this purpose a twelve item questionnaire based on the results of a preliminary research with open-‌‌ended responses about information accessibility for academic fields was‌ designed. After reviewing and confirming the formal validity of the questionnaire, its reliability investigated through a pilot study conducted on 120 qualified applicants with a high Alpha coefficient ( r = 0.80). The final questionnaire was administered among 1737‌ (949 women and 788 men) resident applications in Tehran.
The main statistical methods for data analysis were Factor Analysis, Mean Confidence Interval Estimation, Independent Samples T- Test and Analysis of Variance. Using a factor analysis test, it was revealed that two‌ factors (media/books and advising). The results of analysis showed that the rate of obtaining information for academic fields among applicants was low (48 percents) while there is a gap (of 52 percent). In addition, findings of t- test and ANOVA showed the higher mean of obtaining information through media- books among girls and humanities applicants. Also, there was no meaningful difference between the girls and boys in obtaining information through consulting. However, these findings address the importance of providing information gathering opportunities for university applicants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicants of Universities National Entrance Exam
  • Higher Education
  • Choosing the Major
  • Obtaining Information about Academic Fields
  • Gender
  • and Exam Groups