الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ایران و چالشهای نوین فراروی آن

نویسندگان

چکیده

مدیریت عملکرد طی سالهای اخیر به طور گسترده‌ای به نقد کشیده شده و تعاریف جامعی از اهداف و عملکردهای آن در حوزه مدیریت منابع انسانی ارائه شده است. نگاهی گذرا به سیر تکاملی آن نشان می‎دهد که در الگوهای سنتی و کلاسیک مدیریت به مدیریت عملکرد به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر و سازمان توجه شده است، ولی امروزه به صورت یک فرایند پویا، مستمر، کیفی و متقابل ]مدیر و کارکنان[ و به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی انگاشته می‎شود. در این فرایند مدیریت عملکرد کارکردی فراتر از اعطای پاداش، تأکید بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط بین مدیران و کارکنان و توسعه منابع انسانی و درنهایت، عملکرد و سنجش دانش سازمان دارد.
از طرفی، ویژگی‎های خاص و پیچیده سازمانهای تحقیقاتی ایجاب می‎کند تا با آگاهی از چالشهای جدید مدیریت عملکرد و اهمیت آن در موفقیت این‎گونه سازمانها دامنه کار از شیوه های رایج ارزیابی که صرفاً به سنجش بعضی از عوامل انتزاعی می پردازد، فراتر رود و مدلی موثر مبتنی بر عملکرد و سنجش دانش کارکنان ارائه شود. در این مقاله ضمن معرفی اجزای مرتبط با این کارکرد، رویکردهای جدید و درنهایت، مدل پیشنهادی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Management Model and its New Challenges on the Iranian R&D

نویسندگان [English]

  • M. Farhadi
  • M.M. Rashidi
  • Gh. R. Asili

چکیده [English]

Recently performance management has been broadly discussed and as the result comprehensive definition on its aim and functions in HRM offered accordingly. Looking over the evolution of performance and evaluation in the past reveals that in traditional and classical management is applied as the means for controlling of responsibilities and function of the managers and organizations, but today it is consider as a very effective, dynamic, qualitative, continuous and interactive process of human resource management. Hence, performance management function is something beyond the paying rewards and mostly emphasize on behavioral reinforcement, human resource development, effective relation between managers and employees, and lastly for evaluation of knowledge of the organization.

On the other hand, specific and complicated characteristics of R & D Organizations demand that managers, considering new challenges of performance management, knowingly focusing more on performance management as a model for evaluating effectively performance based on the knowledge of organization and employees for meeting overall goals of the organizations. In this paper some definition and functions of new approaches on performance management reviewed and at the end a proposed model would be offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management, Performance Evaluation, HRM, Motivation and R &
  • d