بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش‎عالی در سال 1382

نویسنده

چکیده

نقش پیشینه خانوادگی در پیشرفت تحصیلی از جمله مسائلی است که اندیشمندان علوم تربیتی و آموزشی همواره در تبیین و میزان تأثیر آن کوشیده‌اند. میزان تأثیر آموزش و ارتقای تحصیلی در فرایند قشربندی اجتماعی نیز مورد توجه خاص جامعه‌شناسان است.
در این مقاله میزان تأثیر پیشینه خانوادگی داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 از قبیل میزان تحصیلات والدین، نوع‌شغل‌ والدین‌ و اعضای‌ خانواده ‌داوطلبان بر نمره کل آنان و در نتیجه، ورود به آموزش عالی بررسی شده ‌است. تعداد و نسبت داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف (طبقه بالا، متوسط و پایین) و در نتیجه، نقش سیاستهای پذیرش دانشجو در ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و در فرایند قشربندی اجتماعی داوطلبان نیز بررسی شده است.
داده‌های مورد نیاز از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان سنجش و فرم نظرخواهی از 1082856 نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال 1382 جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری مربوط به نمره کل داوطلبان، وضعیت توزیع هر یک از متغیرهای پیشینه خانوادگی و تعداد داوطلبان پذیرفته شده از طبقات اجتماعی مختلف به ترتیب از آزمون t و آنالیز واریانس، جداول فراوانی و درصد و نسبت استفاده شد.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که :1. میزان تحصیلات و نوع شغل والدین بر نمره کل داوطلبان و در نتیجه، در پذیرش آنان تأثیر بسیاری دارد؛ 2. تعداد اعضای خانواده داوطلبان بر نمره کل داوطلبان مؤثر است؛ 3. در طبقه اجتماعی بالا نسبت پذیرفته شدگان بیشتر از نسبت داوطلبان شرکت کننده این طبقه است؛ این نسبتها برای طبقه اجتماعی متوسط تقریباً برابر و برای طبقه اجتماعی پایین به مراتب کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Family Backgrounds of Higher Education Applicants in 1982

نویسنده [English]

  • Hasan Ali Dehnavi

چکیده [English]

The role of family backgrounds in the educational advancement is one of the issues that have always been considered by educational scholars. The other issues which sociologists have specially paid attention is the effectiveness of educational promotion in social stratification process.
In this papar the author evaluates the effect of examinees, family backgrounds such as their parents, education, occupation and family size, on their final score and acceptance to higher education concequently in 1382 National Test.
In addition the ratio of accepted examinees from different social classes (high, middle, low) was evaluated. The role of acceptiong student policies in making equal educational opportunity and examinees social stratification process was examined.
The pupolation consists of 1,082,858 participants in 1382 National Test and nccessary data were collected through the available documents in NOET and the questionnaires filled by examinees.
The t – test, variance analysis, frequency tables, percentage and ratio on the state of apporionment of each of two family backgrounds and number of accepted examinees variables from different social classcs to analyze statistical data related to the examinees final score were used. Results indicated that:
1. Parents, education and occupation have great effect on the examinees final score and their acceptance.
2. Family size effected the examinees, final score.
3. The ratio of accepted examinees to the participants of upper class of the society is more than the other classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family backgrounds
  • Social Anticipant
  • Social stratification
  • Parents
  • education
  • Occupation
  • National Test
  • Final Score
  • Applicants and Accepted Examinees