نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و ارائه الگویی برای ایجاد سازگاری و انطباق بین نظام آموزش متوسطه کشاورزی و توقعات بازارکار صورت گرفته است. در این مطالعه از دو نوع روش توصیفی و اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خبرگان و مجریان آموزش متوسطه کشاورزی و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت در کشورند. نمونه آماری در مورد خبرگان به شیوه تمام شماری و به تعداد 39 نفر و در مورد مجریان و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت به ترتیب شامل 98 و 38 نفر است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. الگوی اقتضایی، برگرفته از مطالعات میدانی و در قالب نظرخواهی از خبرگان، مجریان آموزش متوسطه کشاورزی و کارفرمایان شرکتهای کشت و صنعت، در مورد الگوی نظری است و الگوی پیشنهادی نیز حاصل داده‌پردازی‌های تکمیلی در زمینه الگوی اقتضایی است. در الگوی پیشنهادی دو مقوله اصلی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار کشاورزی
]عرضه[ و تقاضای بازار کار کشاورزی به عنوان متغیرهای وابسته‌ای در نظر گرفته شده‎اند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مؤلفه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازارکار کشاورزی بالاترین همبستگی را با متغیر فرایند جذب و پذیرش دارد. همچنین، مؤلفه تقاضای بازارکار کشاورزی نیز متأثر از سازه‌های اشتغال، سطوح حرفه‌ای و ویژگی‎های حرفه‌ای نیروی کار است و نتایج به دست آمده از انجام دادن رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که ویژگی‎های حرفه‌ای نیروی کار، بالاترین همبستگی را با تقاضای بازارکار کشاورزی داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bilateral Adaptability and Compatibility Between Agricultural High School System and Labor Market Expectations

نویسندگان [English]

  • M. Shariyatzadeh
  • M. Chizari
  • O. Noroozi

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine adaptability and compatability between agricultural high school system and agricultural labor market expecations. In this study, two descriptive and explorative approaches were used. The pupolation studied were experts, the executives in agricultural high school, employers in agro-industries, vocational graduates and those in agricultural training centers during 1375-76 (solar). The statistical sample included 39 experts, 38 educational experts in agricultural high schools and 98 agricultural high school executives. The Sample in these three groups were chosen randomly and the main element of this research covered three questionnaires related to experts, administrators and managers in agro-industry.
The results showed that human resource development highly correlated with process of atraction and admition.
In addition demand for agricultural employment market is effected by employment chalacteristies, professional levels and professional characteristics of workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • Labour Market
  • expectations
  • Secondary Agricultural Education System
  • Secondary Agricultural Education Experts and Secondary Agricultural Education Executives