نظریه‎ های یادگیری و به کارگیری آنها در فرایند تدریس در رشته‎ های علوم انسانی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان شناخت اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران از چهار دسته نظریه‎ های یادگیری و چگونگی به کارگیری آنها در فرایند تدریس تهیه شده است.
روش پژوهش توصیفی و نمونه آماری نیز شامل 75 نفر از اعضای هیئت علمی رشته‎ های مذکور از پنج دانشگاه تهران بود که بر اساس درصد سهم اعضای هیئت علمی دانشگاهها و جنسیت با روشهای نمونه‌گیری خوشه‌ای، طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‎ ها شامل آزمون سنجش نظریه ‎های یادگیری و چک لیست مشاهده عملکرد تدریس اعضای هیئت علمی بود. داده ‎ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری شدند. عمده ‎ترین یافته‌های پژوهش این است که میزان شناخت اعضای هیئت علمی رشته‎‎ های علوم انسانی از نظریه‌های یادگیری در سطح بالاتر از متوسط بود. بیشترین میانگین نمره‎‎ ها مربوط به حوزه نظریه رفتارگرایی و کمترین آنها مربوط به حوزه نظریه فراشناخت بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theories of Learining and Their Applications in Process of Teaching Humanities

نویسنده [English]

  • Mahdi Sobhaninejad

Faculty Member of Allame Tabatabaie University

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine understanding of humanities, faculty members about four learning theories and their applications in teaching processes. Research Method was descriptive and the sample included 75 faculty members from 5 universites in Tehran. Instruments for gathering data included tests for measuring learning theories and a check list suggesting function of teaching professors. Data in two levels of descriptive and inferential were analyzed. Principal findings were:
The extend of understanding of faculty member from learning theories was average. The highest mean was related to behavorism and lowest to meta cognition part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Theory
  • Teaching Process
  • Cognition
  • Humanities
  • Faculty Members and Application of Learning Theories