تأملی در باره مهم‎ترین علل موفقیت قطبهای علمی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مرکز مطالعات دموکراسی، دانشگاه وستمینستر

چکیده

قطبهای علمی همراه با نهاد های مولد اندیشه که مکمل و متمم آنها به شمار می آیند، موتور های محرک توسعه، در کلی ترین معنای این واژه، در قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این نکته که چه عواملی موجب شدند تا این ساختارهای جدید، ابتدا در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای در حال پیشرفت، جایگزین مؤسسات پژوهشی سنّتی شوند و نیز این موضوع که ساختار های جدید تا چه اندازه در تحقق اهدافی که برایشان در نظر گرفته شده بود با توفیق قرین شدند و کدام علل و اسباب در این زمینه نقش اصلی را ایفا کردند، همگی در زمره مسائلی هستند که از دیدگاه روش شناسی علمی در خور اهمیت فراوان‎اند. تأمل نقادانه در سیر عملکرد قطبهای علمی احیاناً می تواند الگوها و سرمشقهای مناسبی را برای استفاده از آنها در محیطهای بومی و محلی کشورهای درحال توسعه ارائه کند. در مقاله حاضر کوشش شده است تا با ارزیابی برخی از مهم‎ترین علل کامیابی قطبهای علمی موفق، آموزه‎‎‎هایی عملی و کاربردی برای فعالیتهای اثربخش قطبهای علمی در داخل کشور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Most Important Factors of Success in the Centers of Excellence

نویسنده [English]

  • Ali Paya

faculty Member of National Research Institute for Science Policy (Iran) and Center for the Study of Democracy, University of Westminster(UJ()

چکیده [English]

Centers of Excellence, along with Think-tanks which somewhat complement each other, can be regarded, in a sense, as the engines of growth in the Twenty-first century. The question that what sort of factors were responsible for these new constructs to replace the traditional research institution -first in the developed world and later in the developing countries, and the Question that how successful these new constructs have been, and what means and Factors have played a Significant role in this respects are among the questions which are of prime importance from a Scientific Methodology point of view. Critical reflection on the ways that Centers of Excellence have been organized and worked could probably provide useful models for similar institutions to be built at local levels in developing countries. The present paper describes some practical lessons for effective activities of the local Centers of Excellence through an appraisal of the main causes of the success of the internationally better known examples of such institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centers of Excellence
  • Research Institutes
  • think tanks
  • Research Policies and University