ارتباط دانشگاه و صنعت

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دستور کار دولت قرار گرفته است. در این برنامه بر ”پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی“ تأکید شده است. از این رو، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه اهمیت بسیاری یافته است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای کمک به رشد و توسعه این ارتباط است.
در این مطالعه از روش فرا تحلیلی برای بررسی و تحلیل مطالعات و تجربه‎های متخصصان ارتباط دانشگاه و صنعت استفاده شده است. در این میان، با بررسی اسناد ارتباط دانشگاه و صنعت در 6 دانشگاه اِم‌آی‌تی، کمبریج، توکیو، امیرکبیر، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان به همراه مصاحبه‌های اکتشافی با صاحبنظران و مسئولان دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت سه دانشگاه در ایران، اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار محقق قرار گرفت.
در این مطالعه ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در غرب و ایران به اجمال به جایگاه تحقیق و توسعه در کشورهای ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و ایران، ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاههای یاد شده و تحلیل و تفسیر یافته‌های پژوهشی پرداخته شده است. در بخش نهایی مقاله پیشنهادهایی برای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت شامل حمایت دولت، حمایت صنعت از دانشگاهها، تقویت صنایع و توسعه اقتصادی، اعتمادسازی، تغییر ساختار دانشگاهها، برنامه‌ریزی، حق امتیاز و مالکیت معنوی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University - Industry Relations

نویسنده [English]

  • Hamidreze Arasteh

Faculty Member of Institute for Research

چکیده [English]

Implementation of Fourth Social, Cultural and Economic Plan in Iran is on the government agenda. In this Plan, “the accountability of Iranian higher education centers to the social, cultural and industrial demands” is emphasized. Therefore, building university – industry relations has special place in this plan. The purpose of this article is to examine the nature of university-industry relations and to present recommendations for its improvement.
In this study, Meta Analysis was used for evaluation and analysis of literature, and interviews made with specialists in university- industry relations.
Thereby, examination of documents about university-industry relations in six universities (MIT, Cambridge, Tokyo, Amir Kabir, Isfahan Polytechnic and Shahid Beheshti) and in-depth interviews with university-industry scholars and administrators in three Iranian universities, provided useful information for the researcher.
‏‏The article, evaluates university industry relations in the West and Iran. Then, research and development in four countries, United States, United Kingdom, Japan and Iran is reviewed. The rest of this section discusses university – industry relations, and analysis of research founding in the sample universities. The final section presents the recommendations for improvement of university-industry relations including government support, industry support of universities, strengthening industries, and economic development, structural changes at universities, planning and patent and licensing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University-Industry Relation
  • Research and Development
  • Iran
  • Japan
  • United Kingdom and United States