مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه اصفهان است.
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دوکلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش. در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. درنهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس، مانوا و t مستقل تحلیل شد.
نتاج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیشرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثرتر از روش سخنرانی است. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در باره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأیید شد، به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثرتر از دختران بود، لکن این فرضیه در مورد مهارتهای ارتباطی رد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Lecturing Teaching Method and Group- Discussion Teaching Method on Educational Achievements and Communicative Skills: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • M. Javad Liaghatdar
  • M. Reza Abedi
  • E. Jafari
  • F. Bahrami

چکیده [English]

The main purpose of the current study was to compare effectiveness of teaching methods, Lecturing and group discussion, on students, educational achievement and their communicative skills.
A Semi–experimental research method was used for this study. Four classes were chosen, two as control classes and two as experimental classes. In an academic semester two classes were taught by lecturing method and the other two classes were administered by
group-discussion method. Scores of communicative skills and also educational achievements of students were compared between the two groups. All results were analyzed by inferential statistic techniques (Covariance analysis test, MANOVA, and independent “t”).
In general, research results indicated that group-discussion teaching method was more effective than lecturing teaching method. Furthermore, group-discussion was more effective than the other method for male students, regarding educational achievement but there was no significant difference between male and female regarding their communicative skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • Lecturing
  • Groups Discussion
  • Communicative skills
  • Educational Achievements
  • and College Students