اقتصاد دانش، الگوهای رهبری سازمان و ضرورتهای نوین آموزشی

نویسنده

چکیده

اقتصاد دانش همه چیز و ازجمله جریان ایجاد ایده های جدید در مدیریت ، روشها و ساختار سازمانها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تغییرات باعث خواهد شد که نقش مدیریت در سازمان دگرگون شود و مهارتهای موردنیاز آنها نیز تغییر یابد. در عصر جدید تمرکز رهبران بر دارایی‎های معنوی، طرح آرمانهای سازمانی، نقل داستانهای موفقیت سازمان و تغییرات سازمان خواهد بود. بنابراین، رهبران در عصر جدید به عنوان معلم ، طراح و خدمتگزار باید به طور مستمر تغییر یابند و هویت جدیدی از خود خلق کنند. آنها باید بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، گذشته خود را فراموش و نقشها و روابط جدیدی برای خود خلق کنند. آنها باید بتوانند تیمهای کاری و گروههای ذینفع متفاوت را به کار گیرند و سبکهای متفاوت مدیریتی را در آن واحد به کار برند.
در این مقاله به نقش و مهارتهای مورد نیاز رهبری در عصر جدید و توصیف وظایف و نقشهای لازم در هدایت سازمان به ویژه سازمانهای یادگیرنده با ارائه مدلهای مؤثر در کسب و کار و فرهنگ ریسک پذیری پرداخته می‎شود و درنهایت، به ضرورتهای نوین آموزشی اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge Economy, Organizational Leadership Models and New Educational Needs

نویسنده [English]

  • A. Ghadirian

چکیده [English]

The world economy moving from the industrial age toward knowledge economy. This will change everybody’s work, affecting the flow of new ideas into organizations, their management, and procedures. These changes have major effects on the roles and skills leaders need to play. The focus of a leader has shifted towards more intangible issues, being teacher, designer and serviceman. Leaders need to change and to keep reinventing themselves, they have to be ready to adapt, to move, to forget yesterday, to forgive, and to structure new relationships and they need to have the capacity to employ more than one style of leadership. This paper reviews the skills and abilities leaders need to be successful in the knowledge economy, and describes the way in which they need to manage their organizations by managing the organization’s business model and creating a risk, and the new learning approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge economy
  • Leadership
  • Business Model
  • Risk Taking and Learning