نویسنده

چکیده

مشاوره عامل مؤثری برای حل بسیاری از مسائل دانشجویان است. درحال حاضر، هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران دارای یک مرکز مشاوره دانشجویی است که در آن خدمات مشاوره به دانشجویان ارائه می‎شود. هدف اصلی پیمایش مقطعی حاضر بررسی تأثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. الگوی نظری این پژوهش شامل عواملی مانند بهبود روابط متقابل درخانواده، کسب یا ارتقای مهارتهای اجتماعی، کسب و ارتقای خودپنداری مثبت و شغل‌یابی و رضایت شغلی می باشد. فرض بر این است که یاری رساندن به دانشجویان در این زمینه ها در حل مسائل تحصیلی و در نهایت، پیشرفت تحصیلی آنان مؤثرخواهد بود. جامعه آماری این تحقیق مراکز مشاوره دانشجویی بودند.
یافته‎ها حاکی از آن است که بین مراکز مشاوره دانشجویی از نظر دارا بودن فضا و نیروی‎انسانی متخصص تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ ارائه خدمات بعضی از آنها، از نظر اینکه قادر به رفع نیازهای
روز افزون دانشجویان باشند، محدود است. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که در میان عوامل چهارگانه کلیدی مدل نظری همبستگی وجود دارد. همچنین، نتایج عملیات رگرسیونی و مدل‎سازی معادله ساختاری نشان می‎دهد که مراکز مشاوره دانشجویی می‎توانند درموارد چهارگانه مذکور در مدل نظری به دانشجویان کمک کنند و این امر می تواند در حل مسائل آموزشی به پیشرفت تحصیلی مؤثر منجر شود. مهم‎ترین عامل در فرایند ارائه این خدمات، کمک به کسب و ارتقای خود پنداری مثبت در دانشجویان است. با توجه به تأثیر خدمات مراکز مشاوره دانشجویی، تقویت و توجه بیشتر به این نهادهای ارزشمند ضروری به نظر می‎رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Counseling on University Students, Academic Achievement

نویسنده [English]

  • Esmat Fazeli

چکیده [English]

Counseling is an important factor in solving Students’ problems. Nowadays, each Iranian university or higher education institute has a counseling center. The principal purpose of this cross-sectional survey was to obtain a better understanding of the effect of counseling on students’ academic achievement. The research model includes four factors or components they are: family interaction, social skills training, improving client’s self-esteam and Job–search and/or job satisfaction. The data are collected through university-counseling centers.
Findings show that in terms of space and human resources there are significaut differences between counseling centers. Pearson correlations indicate that there are close relationships among the major components of the model.
In addition, the results of regression analysis and structural equation modeling indicate that counseling may help students, through the components, in order to solve their study problems and consequently, increase their academic achievement. The most important help comes through improvement of the students’ self-esteem.
Considering the importance of counseling in students’ academic achievements, the improvement of university counseling centers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Counseling Centers
  • academic achievement
  • Improving Family Interaction
  • Social Skills Training
  • Increasing Positive Self-esteem
  • Job–search and Job Satisfaction