نویسندگان

1 عضو هیئت ‎علمی دانشگاه تهرلن

2 عضو هیئت ‎علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این مقاله تغییراتی که طی دوره 73-1365 در اشتغال رخ داده است، برحسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن بررسی می‎ شود. این عوامل شامل تغییرات در بازار داخلی و خارجی، تغییر تکنولوژی یا تغییر در روابط بین بخشی، محدود کردن واردات به نفع تولید داخلی و تغییر در بهره ‎وری نیروی کار است. اثر این عوامل بر حسب سطح سواد شاغلان و به تفکیک بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‎ دهد که تغییرات در اشتغال عمدتاً ناشی از بازار داخلی بوده است. این وضعیت تقریباً برای شاغلان مختلف برحسب تحصیلات به چشم می‎ خورد. از طرف دیگر، نقش صادرات در اشتغال طی دوره مورد بررسی بسیار اندک بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment Changes Based on Education of the Employed and Factors Influencing it

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Araghi 1
  • Ali Souri 2

1 Faculty Member of Tehran University

2 Faculty Member of Bu Ali Sina University

چکیده [English]

This paper deals with the employment changes in the time period of 1985-1994 based on education of the employed people and factors influencing it. These changes include changes in domestic and foreign markets, changes in technology or inter- sector relations , import restrictions in favor of domestic production and changes in the productivity of the labor force. 
The effects of these factors have been reviewed in terms of the education of the employed people in agriculture, industry and mining sectors as well as the whole economy.
The outcomes indicate that the changes in employment have mainly resulted from the domestic markets . This situation is also valid for different educational groups observed in the case of different employed people on the basis of education . On the other side, the role of exports in employment has been insignificant in the period under investigation .

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • education
  • productivity
  • Employment Coefficient
  • Export Expansion and Input-Output Table