عوامل انگیزشی داوطلبان برای ورود به دانشگاه

نویسندگان

مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

آزمون سراسری(کنکور) در ایران با نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت کننده به پدیده اجتماعی قابل توجه در سالهای اخیر بدل شده است. از ابعاد مهمی که می ‎تواند به تحلیل و تفسیر این پدیده کمک کند، بررسی روانشناختی آن است. یافتن انگیزه‌های داوطلبان برای ورود به دانشگاه، به عنوان یکی از مبانی روانشناختی تقاضای عمومی برای آموزش عالی، هدف اصلی این تحقیق است.
نمونه های این تحقیق 1498 نفر زن و 804 نفر مرد مقیم شهر تهران و شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1383 بودند که از جامعه داوطلبان مراجعه کننده به مراکز توزیع کارنامه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و برای اجرای آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روشهای آماری تحلیل داده ها شامل تحلیل عاملی و آزمون من _ ویتنی ویلکاکسون است. به این منظور، ابتدا از طریق مصاحبه اکتشافی با داوطلبان پرسشنامه‌ای حاوی سی سؤال تنظیم شد. با اجرای پرسشنامه در دو مرحله مقدماتی و اصلی و تحلیل عاملی نتایج با نرم‌افزارSPSS پنج انگیزه استخراج شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انگیزه های داوطلبان تهرانی برای ورود به دانشگاه به ترتیب اولویت عبارت‎ اند از : منزلت اجتماعی ، محیط اجتماعی دانشگاه، انگیزه شغلی، علاقه تحصیلی و علمی و راه حل موقت. همچنین، براساس نتایج این تحقیق داوطلبان زن نسبت به داوطلبان مرد به سه انگیزه اول اهمیت بیشتری می دهند و انگیزه علاقه به تحصیل برای مردان مهم تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applicants, Motivational Factors for University Admission

نویسندگان [English]

  • Kiyanoosh Mohammadi Roozbahani
  • Abolfazl Taromi

National Organization for Education Testing; Center of Study, Research and Evaluation

چکیده [English]

The National Entrance Exam in Iran , with 1.5 million participants, is a noticeable social phenomenon in recent years. An important aspect to interpreting and understanding this issue is psychological approach.
This research investigated applicants motives as a psychological basis of public tendency toward higher education. Subjects were 1498 females and 804 males applicants sampled from Tehranian participants in National Entrance Exam(in 2004 year) who received their score results. the main statistical method for data analysis was Factor Analysis and Wilcoxon-Mann-Whitney tests.
In this study, a questionaire with 30 items on the basis of six motives (obtained from interviews) was prepared. After pilot and data analysis variables the questionaire was reduced to 15 consisting five factors.
The findings of this survey indicate that the principal motives for access to university were social prestige, social milieu of colleges, career prospects, academic interest and temporary solutions. In addition a comparison between female and male subjects revealed that, the three first motives were more important for girls and academic interest was more important for boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national entrance exam
  • Higher Education
  • Applicants
  • Motive and Tehranian Youths