تبیین نشانگرهای تدریس‌ اثربخش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تعیین میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان است. نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله طراحی و تدوین درس، ارائه درس، مدیریت کلاس، روابط انسانی و ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی شده که به دلیل گستردگی، در این مقاله فقط مقوله ارائه درس مورد بحث قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از منظری دیگر کمّی- کیفی است. در بخش کیفی با استادان نمونه‌کشوری مصاحبه و در بخش کمّی عملکرد تدریس اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه اصفهان ارزیابی شده است. برای انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده و به منظور ارزیابی عملکرد افراد انتخاب شده، تعداد 1245 دانشجوی سالهای سوم و چهارم دوره کارشناسی در تحقیق شرکت داده شده‎اند. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بخش کیفی استادان نمونه‌کشوری بر سه مقوله شروع و پایان مناسب درس، تدریس سؤال محور و توأم با مشارکت دانشجویان و برخی ملاحظات خاص تدریس تأکید داشته‌اند. در بخش کمّی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان با کسب نمره 60/3، بیش از حد متوسط به نشانگرهای ارائه درس توجه داشته‌اند. عملکرد اعضای هیئت علمی برحسب دانشکده و مرتبه ‌علمی تفاوت معناداری نداشته، اما عملکرد آنان برحسب سابقه تدریس متفاوت بوده است. اعضای هیئت ‌علمی دارای سابقه تدریس 10-1 سال نسبت ‌به افراد دارای سابقه تدریس20-11 سال عملکرد بهتری داشته‌‍‌‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Effective Teaching Indicators in Universities and Higher Education Institutions and its Accomplishment in Isfahan University

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Sharifian
  • Ahmad Reza Nasr
  • Lotfali Abedi

چکیده [English]

The purose of this article is to develop effective teaching indicators in universities and higher education institutions and degree of its accomplishment in Isfahan University. The paper determines effective teaching indicators in five domain, designing and developing the courses, teaching, classroom management, human relations and evaluating student's academic performance. Because of the broadness of the subject, in this paper only lesson presentation domain has been discussed. In this study both qualitative and quautitative method were used.
In the qualitative part, the teaching performance of Isfahan University faculties was evaluated. A stratified sampling method was used to select faculties. In order to evaluate the performance of the selected faculties in the quantitative part, 1245 third and forth grade undergraduate students took part in the research. Finding of research indicated that exemplar faculties emphasized on: importance of beginning and ending of the lesson question oriented teaching and student participation and considerations of teaching in university. The mean that was measured in the quantitative section was 3.60 and it was more than the mean of effectiveness criterion (3.5). In this research the observed differences among the performance of the faculty members in regard to their faculties and degree were not significant, except in regard to record service, that the faculty members with 1-10 year service had better performance than those with 11-20 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Lesson Presentation
  • National Exemplar Faculty and Faculty Member