منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از نظام های پشتیبانی در آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشجویان مجازی دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش سعی شده است تا میزان استفاده دانشجویان دوره‎های آموزش الکترونیکی از منابع اطلاعاتی مربوط به رشته تحصیلی آنان مشخص شود. مشخص ساختن مشکلاتی که دانشجویان در دسترسی به اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی با آنها مواجه می شوند و ارائه راهکارهایی در خصوص تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره‎های آموزش مجازی جزو�اهداف جزئی پژوهش حاضر است.   در اجرای این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان واحد آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز درسال تحصیلی 85-1384 تشکیل می‎دهند و ابزار�گردآوری داده‎ها نیز پرسشنامه است. یافته‎ها نشان ‎می‎دهد که اکثر�دانشجویان دوره‎های آموزش‎مجازی از منابع اطلاعاتی استفاده می‎کنند و میزان استفاده آنها تقریباً در سطح متوسط قرار دارد. تجزیه و�تحلیل نتایج مشخص کرد که دربین گروههای سنی مختلف از نظر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی�اختلاف معناداری وجود دارد و همچنین، از نظر میزان استفاده در بین مقاطع تحصیلی نیز اختلاف معناداراست. ازسوی دیگر، مهم‎ترین مشکل دانشجویان در�دسترسی به منابع اطلاعاتی نبود کتابخانه دارای اطلاعات مربوط و مناسب�و مهم‎ترین دلیل عدم استفاده دانشجویان ازمنابع اطلاعاتی نداشتن فرصت کافی برای خواندنیهای اضافی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Resources as a Supporting System in Electronic Education: Electronic Students of Shiraz University as a Case Study

نویسنده [English]

  • A. Jowkar

چکیده [English]

 This research attempts to ascertain the extent use of electronic resources by virtual students in their related educational courses. To determine the difficulties that students encounter in their access to the required information, and also, to offer virtual students the mechanism for information provision are considered as partial aims of the present research.    The methodology chosen is a survey one, and the instrument used for data gathering is the researcher's self made questionnaire. The researcher ran a SPSS Software to analyze the collected information. The research population consisted of electronic students of Shiraz University, in the academic year of 2005-6.   The results of the study indicate that the majority of virtual students use the information materials at the average level. With regard to the extent use of resources, the analysis of the research outcomes shows that there is a significant difference among various aging groups. Regarding the amount of  use of electronic resources among the different levels of the academic studies, a significant difference is also observed. The most important difficulty encountered by the virtual students in obtaining the needed materials is the inadequacy of proper libraries, having relevant and useful resources. The outcome of the research reveals also that the most important reason for not having used information materials is the lack of time for additional readings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronics Education
  • libraries
  • Information Resources and Electronic (Virtual) Students