بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه های قانون گذاری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

در دهه اخیر در ایران، زنان از مردان در آموزش‎عالی سبقت گرفتند. آنان یک قرن و نیم عقب‎ماندگی از مردان را دراین بخش جبران کردند و سهم خود را نسبت به مردان افزایش دادند. بالارفتن نسبت حضور زنان به مردان در آموزش‎عالی کشور ریشه در فرآیندهای درونی و بیرونی تأثیرگذار در دهه اول تأسیس جمهوریت در ایران دارد. همچنین زیاد بودن این سهم برای زنان پیامدهای مثبت در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای آنان در آینده خواهد داشت.
در این مقاله، نویسنده با تجزیه و تحلیل‎ آماری و روند افزایش سهم زنان در آموزش‎عالی در دهه اخیر و مقایسه آن با دهه‎های قبل در ایران می‎پردازد. همچنین با بررسی علل و عوامل این جهش، پیامدهای ناشی از افزایش حضور زنان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را تبیین می‎کند و نتیجه می‎گیرد که، متناسب با افزایش زنان در آموزش‎عالی، نقش آفرینی آنان در بخشهای مدیریتی جامعه اعم از مدیریت اجرایی یا قانونگذاری در سطوح ملی و محلی افزایش نیافته است ولی شواهد نشان می‎دهند که تقاضا برای سهم خواهی در آینده به جابه‎جایی میان زنان و مردان در ساختار قدرت منتهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Women in Higher Education and Legislative Fields in Iran

نویسندگان [English]

 • Zahra Pishgahi Fard 1
 • Maryam Asadi Fard 2

1 Faculty member of Tehran University

2 (Ministry of Science, Research & Technology

چکیده [English]

Recent years, Iranian higher education has witnessed a sharp increase in number of women enrolment. In fact the enrolment ratio for women has surpassed the 50% mark with respect to men. Such increase which has its roots in significant internal and external processes influential in formation of Islamic Republic, will have significant political, cultural and economic consequences for Iranian women in the future.
In this essay, the trend of increase in enrolment of women in higher education is studied and is compared with previous decades in Iran. A close examination of causes and consequences of this great achievement, indicate that despite such sharp increase in number of women in higher education, their role has not increased in managerial, executive, and legislative branches of the society in national and local levels. However the evidence clearly shows a clear demand for bigger share a women in managerial, executive, and legislative fields in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • Higher Education
 • women of scientific mission
 • women graduates
 • management positions
 • elements of power
 • national legislation offices
 • local legislation offices
 • women non-proportionate share