تحلیلی بر کثرت و تنوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

چکیده

تلفیق برنامه درسی به معنای ارتباط دادن و درهم آمیختن محتوای برنامه درسی به منظور انسجام تجارب یادگیری فراگیران است. بررسی منابع تخصصی موجود در این زمینه، حاکی از آن است که تلفیق برنامه درسی همواره به شکل یکسان و واحد صورت نگرفته و طراحی برنامه درسی تلفیقی به روشهای گوناگون انجام شده است. کثرت و تنّوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی باعث پیچیده شدن این مفهوم و منجر به بروز دشواریهایی در قلمرو آن گردیده است.
در این مقاله، به بیش از بیست نمونه از این دسته بندیهای مختلف از رویکردهای تلفیق اشاره شده و، در پایان، دسته بندیهای گوناگون، تحت عنوان سه محور اساسی، آورده شده‎اند که این خود حاکی از یک جمع‎بندی کلی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Numerousness and Variety of Integration Concept in the Curriculum

نویسنده [English]

  • Parvin Ahmadi

Faculty member of Alzahra University

چکیده [English]

Curriculum integration is defined as linking and combining content areas in order to facilitate coherent learning experiences for students.
Integrated curriculum is an educational approach, which motivates learners for lifelong learning and develops the required capabilities for living in the twenty first century. The review of the literature shows that curriculum integration hasn't always followed a single approach and has been designed using different methods. Numerousness and variety of integration concept in the curriculum has been the source of some confusions about this concept and has led to some problems and challenges in this area.
This article presents and describes more than twenty types of classifications for the integration approaches. These approaches are then categorized under three axes showing the fundamental features of different integrated curriculum approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum development
  • Integration
  • integrated curriculum
  • interdisciplinary
  • multidisciplinary
  • Transdisciplinary