ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم درآموزش‎عالی به طور عام و درآموزش‎عالی کشاورزی به طور خاص ارزیابی مستمّر کیفیت پژوهش و آموزش است. طی دو دهه گذشته، کشورهای متعددی کوششهای ویژه‎ای در جهت بهبود کیفیت آموزش‎عالی به عمل آورده‎اند. آنها در انجام این امر، رهیافتهای گوناگونی از ارزشیای را به کار برده‎اند. در میان این رهیافتها، ارزیابی درونی ویژگیهای جامع و سیستماتیک دارد که منجر به بهبود کیفیت مستمرمی‎گردد. از طریق ارزیابی درونی اعضای هیأت علمی، فعالیتهای گذشته گروه آموزشی را بررسی و نقاط قوّت، فرصتها و تهدیدات را برای طرح‎ریزی توسه آتی گروه آموزشی شناسایی می‎کنند.
هدف اصلی این مطالعه به کارگیری ارزیابی درونی در گروه ترویج و آ‌موزش کشاورزی به منظور بهبود کیفیت آن بوده است. این مطالعه این تحقیق پیمایشی است و در آن برای تجزیه وتحلیل داده‎ها از آمار توصیفی استفاده شده است. در به کارگیری این الگو، ابتدا زمینه (اهداف دوره)، دروندادها، فرایندها، بروندادها و پیامدها در قالب 5 عامل: دانشجویان، دانش‎آموختگان، ساختار و مدیریت، فرآیند یادگیری و دوره آموزشی اجرا شده مورد توجّه قرارگرفتند. بعد از تعریف ملاکهای مناسب برای هر عامل، نشانگرهای مناسب مربوط به هر ملاک شناسایی شدند. سپس براساس اهداف پژوهش و آموزشی گروه، وضعیت مناسب‎ برای نشانگرها به وسیله اعضای هیأت علمی تعریف شد تا وضعیت موجود عوامل با آنها مقایسه و مورد قضاوت قرار گیرد.
پیمایش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت. جمعیت تحت مطالعه شامل همه 24 نفر دانشجویان گروه، 65 نفر دانش‎آموخته، 65 نفرکارفرما، 4 عضو هیأت علمی و رئیس گروه است. نتایج ارزیابی نشان می‎دهند که باتوجه به اهداف و رسالتهای گروه آموزشی، اهداف دوره مطلوب و دروندادها نظیر (دانشجویان، منابع یادگیری، برنامه‎ درسی، و …)، فرآیندها شامل (یادگیری، تدریس و…) و بروندادها شامل (دانش‎آموختگان و آثار علمی هیأت علمی) نسبتاً مطلوب بوده‎اند. درنهایت، براساس نتایج ارزیابی، توصیه‎هایی برای بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی گروه ارائه شده‎اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation as an Appropriate Approach to Improve Higher Education System (The Case Study of Agricultural Extension and Education Department, Tarbiat Modarres University)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Pezeshki Rad
  • Hamidreza Mohtashem

چکیده [English]

One of the critical issues in higher education, in general and in agricultural higher education in particular, is continuous assessment of research and education quality. During the past two decades many countries have made special efforts to improve quality of their higher education. In doing so, they have applied different evaluation approaches. Among these approaches internal evaluation has holistic systematic characteristics that would lead to continuous quality improvement. Through internal evaluation the faculty members examine their past activities and find out their strengths, weaknesses, opportunities and threats to their department to better plan the future development of their department.
The main purpose of this study was the application of internal evaluation in Agricultural Extension and Education Department for its quality improvement. It used descriptive survey research methodology and descriptive statistics to analyze data. In accordance with internal evaluation model, the five domains of context (degree objectives), inputs, processes, outputs and outcomes were considered for evaluation. These included: students, graduates, management and structure, learning process and degree program.
The survey included total of 24 students, 65 graduates 65 employers, 4 faculty members and dean of the department. The results indicated that departmental objectives and missions, and context were satisfactory and inputs including (student, learning resources, and curriculum), process (teaching, learning) and outputs (graduates, publications of faculty) were relatively satisfactory.
Finally, based on results of the assessment recommendations were made for improvement of the quality of the department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Assessment
  • Internal Evaluation
  • Model employer
  • Graduate
  • Accreditation