ساخت و اعتباریابی اندازه گیری هدفهای دانشگاهی برای ارزیابی درونی گروه های آموزشی

نویسندگان

چکیده

تجربه‎های جهانی نشان می‎دهند که برای ارتقای سطح کیفیت آموزش‎عالی باید از ارزیابی درونی گروه‎های آموزشی استفاده کرد. برای ارزیابی درونی، آشکارکردن هدفهای گروه آموزشی ضرورت دارد. لذا، به منظور تسهیل این امر، تدوین یک ابزار تراز شده مورد نیاز بوده است. باتوّجه به این ضرورت، یک طرح تحقیق برای تهیه ابزار تشخیص هدفهای دانشگاهی تهیّه و اجرا شده است. برای تحقّق هدفهای طرح، براساس تجربه‎های جهانی، فرم اولیه «پرسشنامه هدفهای دانشگاهی» تدوین شد. سپس پرسشهای فرم اولیه در نمونه‎ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به اجرا درآمدند. پاسخها تحلیل شدند و سرانجام، پرسشنامه نهایی تدوین گردید. براساس داده‎های گردآوری شده، «پرسشنامه هدفهای دانشگاهی» از قابلیت اعتماد و اعتبار لازم برخورد است و می‎تواند برای تشخیص رسالت و هدفهای دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. اجرای چنین پرسشنامه‎ای درسطح یک دانشگاه می‎تواند به آشکار کردن «الگوی ذهنی» دانشگاهیان درباره رسالت و هدفهای دانشگاهی بینجامد، علاوه بر آن، در ارزیابی درونی گروه آموزشی برای بهبود کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of An Instrument for Measuring University Objectives in Departmental Self - evaluation

نویسندگان [English]

  • Abbas Bazargan
  • Rasul Hoseini

چکیده [English]

Assessing quality of higher education systems has been considered as a major issue in many countries during the past two decades. Accreditation model, which includes internal quality assurance and external quality assessment, has been applied to assess and improve the quality in higher education systems. Application of internal quality assessment started in 1996 in Iran. The exercise indicated the need for an instrument to measure institutional and departmental mission and objectives. This research project was undertaken to respond to the above need. In doing so, based on the experience from Institutional Goals Inventory (IGI) instrument a draft version of a questionnaire was prepared in Persian language. It was validated among sample of faculty members of Tehran University. The Persian version of the IGI is applied to clarify university mission and goals. Using this questionnaire as a base, another questionnaire was developed to delineate departmental missions and objectives. The technical characteristics of this instrument are reported in this article. The results indicated that the PIGI is valid and reliable instrument to measure university goals and develop departmental objectives for self–evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal quality assessment
  • instrument for assessment of university objectives
  • Quality of higher education