وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش ‎آموختگان آموزشهای عالی علمی_کاربردی در بخش کشاورزی

نویسندگان

1 کارشناس ‎ارشد ترویج آموزش کشاورزی

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش ‎آموختگان دوره های عالی علمی_کاربردی در بخش کشاورزی است. جامعه آماری420 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی باکری ارومیه، سرداری تبریز و ایثار اردبیل هستند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل آموزشی، عوامل فردی و اقتصادی دانش آموختگان و حمایتهای مالی و اعتباری دولت و متغیرهای وابسته توانمندی شغلی و موفقیت شغلی است. تجزیه و تحلیل یافته‎ ها نشان می ‎دهد که 7/54 % افراد با استفاده از سهمیه آزاد و 3/45 % با استفاده از سهمیه شاغل وارد دانشگاه شده ‎اند. 1/93 % افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل در بخش دولتی کشاورزی شاغل‎ اند. 4/40 % از افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد بیکارند، 4/31 % به صورت پاره وقت کار می‎ کنند و 4/11 % دارای شغل تمام وقت هستند. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش ‎آ‎موختگان سهمیه آزاد نشان می ‎دهد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روشهای تدریس واحدهای نظری، روشهای تدریس واحدهای عملی، محتوای آموزشی در سطح دانش و محتوای آموزشی در سطح نگرش با توانمندی شغلی دانش ‎آموختگان رابطه معنی‎ داری وجود دارد. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و موفقیت شغلی دانش آموختگان سهمیه شاغل نشان می ‎دهد که بین توانایی علمی و تخصصی استادان، محتوای آموزشی در سطح دانش، محتوای آموزشی در سطح نگرش و محتوای آموزشی در سطح مهارت با موفقیت شغلی دانش آموختگان رابطه مثبت و معنی‎ داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of Employment Status, Employment Ability, and Job Success among Vocational and Technical Education Graduates in Agriculture Sector

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi 1
  • Gholamreza Pezeshki Rad 2
  • Mohammad Chizari 3

1 Graduates Student of Tarbiat Modares University

2 Tarbiat Modares University

3 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The overall purpose of this study was identifying the effective educational factors on graduates job ability and job success in agricultural sector. The population consisted vocational and technical higher education graduates (N= 420) at the vocational and technical higher education institutes in the North Western Provinces in Iran. A descriptive – correlational method was chosen for this study. Independent variables of this research consisted of educational factors (educational management, equipment of institutes, teacher and trainer characteristics, teaching methods and educational contents), personal characteristics and public financial supports. In this study dependent variable consisted job ability and job success. The questionnaire was developed to collect data that was derived from several previous studies.
Results showed that 54.7% of respondents were from free quota and 45.35% of them were from employed quota. Majority of employed quota respondent (93.1%) employed in public agricultural sector. Approximately forty one percent (41.4%) of free quota graduates were unemployed, while limited number of free quota graduates (11.4%) were employed full time, and about thirty two percent (32.4 %) of free quota graduates were employed part time. According to the study findings, there were a significant positive relationship between fundamental facilities and equipments, teaching methods (for practical course credits and for theory course credits), teaching ability of educators and trainers, educational content (knowledge and attitude aspects) with free quota graduates, job ability. Also there were a significant positive relationship between scientific ability of faculties, educational content (knowledge, attitude and skill aspects) with job success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • Vocational and Technical Higher Education
  • Employment Job Ability and Job Success