بررسی رابطه مهارتهای سه‎ گانه مدیران گروههای آموزشی با کیفیت آموزشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ‎ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

مدیران گروههای آموزشی به عنوان یکی از ارکان مدیریت در نظام آموزش‎‎ عالی کمتر مورد ارزشیابی قرار گرفته ‎اند، از این رو، در پژوهش حاضر ارتباط بین مهارتهای سه‎ گانه (فنی، روابط انسانی و ادراکی) مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران در قالب 18 مهارت ویژه با کیفیت آموزشی گروه مربوط با توجه به شاخصهای 14 گانه آموزش ‎عالی بررسی شده است. 172 نفر از 306 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران که در نیمه اول سال تحصیلی 85-84 در این دانشگاه تدریس می‎ کردند، با به کارگیری روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته جمع ‎آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ‎های پژوهش و محاسبه همبستگی، وجود ارتباط معنی ‎دار در سطح 05/0 بین مهارت فنی و ادراکی مدیران گروههای آموزشی با کیفیت آموزشی تأیید شد، ولی ارتباط معنی ‎داری مبنی بر وجود همبستگی بین مهارت روابط ‎انسانی با کیفیت آموزشی در این پژوهش مشاهده ‎‎نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship Between Triple Skills of Department Chairs and Improvement of Educational Quality

نویسندگان [English]

  • A. Navaebrahim 1
  • Vajiheh Karimi 2

1 Tarbiat Moallem University

2 M. A. Educational Administration

چکیده [English]

Department Chairs are among the most important resources in higher education system. However, they have rarly been studied scientifically. Hence, the present study aims to investigate the aforementioned matter and explore the relationship between triple skills of department chairs and educational quality in 18 departments in Tarbiat Moallem University through correlation method. The skills of department chairs in three aspects of technical, human relation and conceptual including 18 special skills and the educational quality in terms of 14 performance indicators of higher education were also studied. The relationship between skills and educational quality were measured. Statistical population in this study covered all members of faculty of 18 departments who were involved in teaching during the first semester of 2005-06 academic year. Among statistical population, 172 members were selected through stratified random sampling method. Two questionnaires prepared by the researcher were used for data collection. Then, the data was analyzed and correlation was measured. The result of this study showed that: The existence of a meaningful and positive correlation between technical as well as conceptual skills department heads and their educational quality was proved. But the correlation between human relation skills and educational quality wasn’t observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple Management Skills (Technical
  • Human and Conceptual)
  • Evaluation
  • Quality of Higher Education and Department Chairs