نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعه علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن است. نمونه آماری تحقیق شامل 200نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 79- 1378و روش پژوهش علی - مقایسه‎ای و برای دستیابی به ارتباط متغیرها از روش همبستگی استفاده شده است. برای جمع‎ آوری داده ‎ها از پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه اضطراب امتحان مهرگان و مقیاس اضطراب عمومی نجاریان استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در متغیر اضطراب امتحان (P < 0.05) و در متغیر اضطراب عمومی تفاوت معنی ‎‎داری وجود دارد (P < 0.05). همچنین، بین اضطراب امتحان با اضطراب عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (P < 0.05)، بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی و راههای مقابله با اضطراب رابطه منفی و معنی ‎دار وجود دارد (P < 0.05). عدم تمرکز و حواسپرتی و محیط نامناسب برگزاری امتحان بر اضطراب امتحان دانشجویان تاثیر دارد و همچنین، از میان روش های مقابله با اضطراب امتحان بیشتر از فنون شناختی - رفتاری ذکر خدا و دعا کردن استفاده می ‎‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Causal Investigation of Test Anxiety and Its Coping Methods Among College Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimany
  • Soraya Eslamdost
  • Mozafar Gafary

چکیده [English]

The main purpose of the research is to investigate causal test anxiety among college students and how to cope with it. The sample under investigation consisted of 200 students from a university in Mohaghegh Ardebili University. Expost – facto research method is used and a correlation analysis is also conducted to explore the relationships of variables of interest. The researchers’ questionnaire, Mehregan’s test anxiety questionnaire and Najarian’s general anxiety scale were used to gather data. The results show that:
There is a significant difference between males and females based on the anxiety variable (p < 0.05). There is a significant difference between males and females based on the general anxiety variable (p < 0.05). There is a significant positive relationship between test anxiety and general anxiety (p < 0.05). Coping methods had significant negative relationships with test anxiety and general anxiety (p < 0.05). Lacd of concentration, abstraction and inappropriateness of test environment affect the students’ test anxiety. Out of coping methods, the students use invocation of God and cognitive-behavioral techniques more than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Methods
  • General Anxiety
  • College Students and Test Anxiety