نویسنده

مؤسسه پژوهش و برنامه ‎ریزی آموزش عالی

چکیده

برای بیش از پنج دهه عمده الگوهای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری از اقتصاد تکاملی شکل گرفته و توسعه یافته ‎اند. از زمان طرح مفهوم نوآوری و تغییر تکنولوژی توسط شومپیتر در دهه 1940 تاکنون، تقریباً پنج الگوی اصلی برای تحلیل و تبیین نظام نوآوری و سیاستگذاری توسعه تکنولوژی توسعه یافته که «کارآفرینی مبتنی بر تجربه» اولین و ساده ‎ترین آنها و «ارتباط سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت» پیچیده ‎ترین و جدیدترین آنها بوده‎ است. این الگوها با تأکید بیش از اندازه بر نهادهای ملی ، از نقش عامل انسانی و سازکارهای بازار در توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش را نادیده گرفته ‎اند. این در حالی است که در عصر حاضر که به عصر دانایی مشهوراست، انسانهای یادگیرنده، نوآور و خردمند اساس شکل‎ گیری و ایجاد نهادهای جدیداند. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است از چشم ‎انداز اقتصاد مبتنی بر دانش الگوی جدیدی مبتنی بر عاملیت انسانی و سازکار بازار به عنوان ابزاری برای تحلیل و سیاستگذاری علوم، تکنولوژی و نوآوری در ایران ارائه شود. در این الگو که اقتصاد نوآور نامیده می‎ شود، عاملان انسانی (خانواده یادگیرنده و سرمایه داران انسانی) و نهادهای اقتصادی (بنگاه دانش ، بنگاه مبتنی بردانش ، نهادهای مالی و دولت) در چارچوب بازارهای خدمات آموزش ‎عالی، سرمایه انسانی، ایده، سرمایه خطرپذیر، اعتبارات سرمایه انسانی و کالا و خدمات موجب توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش می ‎شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovative Economy: A New Model for Science, Technology and Innovation Analysis and Policy Making

نویسنده [English]

  • Y. Entezari

Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

For more than five decades, principal models for analysis and policy making in science, technology and innovation have been formed and developed from evolutionary economics. Since Schumpeter defined the concepts of innovation and technology change in 1940s, five main models have been developed for analysis of innovation system and technology development policy making. "Experience-based entrepreneurial" is first and simplest, and "Triple Helix of University-Industry-Government Relations" is recent and most complex among those. These models more concentrate on national institutions and ignored role of human factor and market mechanism in knowledge development, and knowledge-based entrepreneurial and innovation. While, in the present era that is called knowledge era learners, innovators and wise individuals are principal factors in constructing and creating new institutions.
In this paper an attempt has been made to develop a new model of knowledge-based economy perspective as a tool for science, technology and innovation analysis and policy making in Iran. In this model that is called innovative economy is based on human agent and market mechanism. In this model, human agents (learner household and human capitalists) and economics institutions (knowledge firms, knowledge-based firms, financial institutions and government) in framework of higher education market, human capital market, idea market, capital venture market and other market, develop knowledge and knowledge–based entrepreneurial and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Economy
  • Innovation system
  • National Innovation System and Triple Helix of Innovation