تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

مبنای تنظیم بودجه سال 1381 کل کشور، دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت (GFS) است که توسط صندوق بین المللی پول تنظیم شده است. پس از این اصلاح و به منظور هماهنگی برای تحقق اهداف آن، تمام دستگاههای دولتی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف‎اند چارچوبهای جدید را رعایت کنند. با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت مؤسسات آموزش عالی با سایر دستگاههای دولتی، در این تحقیق تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر چگونگی بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علـوم ، تحقیقات و فناوری با استفاده از روش پرسشنامه افتراق معنایی و آزمونهای مک نمار و من ویتنی مورد بررسـی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه بر روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها، شفاف سازی درآمدها و هزینه ها و روشهای برآورد درآمدها و هزینه‎های آنها اثر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect the Improvement of Categorizing Country,s Budget Item on Universities Budgeting (Affiliated to Ministry of S.R.T.)

نویسندگان [English]

  • A. Jalalabadi
  • S. M. R. Seyyed Nourani
  • M. Sannei

چکیده [English]

The guidelines for formulating Government Fiscal Statistics (GFS), which is set by IMF is the base of budgeting in 2002-2003. After improving the categorization of the countries budget items, all government organizations such as universities and higher education institutions are committed to follow new frameworks, in order to achieve the goals of this improvement. Then, its effect is considered by using the questionnaire or the differences in the meaning and McNemare & Mann Whitne Tests and in regard to difference between higher education institutions and other government organizations. Furthermore, these methods include nonparametric statistical techniques and comparable ways for the distribution of two statistical universes. However, the results show that the improvement of categorizing budget items on universities budgetary control, transparency and account income and cost has a positive effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • Government Fiscal Statistics
  • The Measure of the Difference in the Meaning
  • Income
  • Cost and Detail Budget