نویسنده

دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

رشته معماری جزو معدود رشته‌هایی است که حوزه‌های بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. بر این اساس، برای آموزش دانشگاهی این رشته باید برنامه سنجیده و جامعی تهیه شود تا بتواند به‌خوبی پاسخگوی نیاز آن باشد. در سال‌های اخیر، با پیشرفت آموزش رشته معماری و توسعه آن به مقاطع تحصیلات تکمیلی، بحث آموزش حوزه‌های حمایت‌کننده آن مطرح و در برخی از دانشگاه‌ها گرایش‌های مجزایی از جمله معماری و انرژی تأسیس ‌شده است. اگرچه آموزش این گرایش به سبب نیازهایی بوده که در سطح جهانی پیش ‌آمده، اما اجرایی شدن آن در کشور ایران بدون آسیب نبوده است. در مطالعه حاضر تلاش شد تا محتوای برنامه آموزشی گرایش تحصیلات تکمیلی رشته معماری و انرژی واکاوی و فرصت‌ها و چالش‌های آن در شرایط موجود ایران تبیین شود. این موضوع می­ تواند مسیر برنامه­ دهی آینده­ این رشته را روشن سازد. بر این اساس، با استفاده از روش ترکیبی ابتدا در منابع مستند، ماهیت و محتوای برنامه آموزشی این رشته بررسی و مقایسه و سپس، برای فهم تجربه به ­دست آمده صاحبنظران در واقعیت، با اتکا بر مصاحبه­ های نیمه­ ساختار یافته، چالش ­ها و فرصت­ های موجود نقد شد. با توجه به اهداف آموزشی اولیه در تأسیس این رشته، این‌گونه استنباط می‌شود که دانش‌آموخته­ این رشته به‌عنوان دستیار معمار برای تأمین اهداف بهره‌وری زیست‌محیطی و انرژی مهارت می‌یابد. حال‌ آنکه ارزیابی نظرهای دانش‌آموختگان آن نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است. بر طبق یافته ­های پژوهش، این‌گونه به نظر می‌رسد که آموزش صحیح رشته معماری و انرژی با روش‌های خطی و تجزیه­ گرایانه مرسوم امکان‌پذیر نیست. لذا، حصول اهداف اساسی این رشته فقط زمانی به‌طور کامل فراهم می‌شود که زمینه و ابزارهای آموزش آن نیز تکمیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching "Architecture and Energy" in Iran: opportunities and challenges

نویسنده [English]

  • Fatemeh Akrami

Doctoral student in Architecture, School of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Architecture is one of the few disciplines that covers a wide range of fields.  Accordingly, a comprehensive program should be developed for university education in this field so that it can meet its needs well.  In recent years, with the advancement of architecture education and its development to graduate studies, the issue of teaching in its supporting areas has been raised. Therefore, in some universities, separate fields, including "architecture and energy", have been established. Although the teaching of this field has been due to the needs that have arisen globally, its implementation in Iran has not been without harm.  In the present study, an attempt was made to analyze the content of the graduate study program in the field of architecture and energy and explain its opportunities and challenges in the current situation in Iran. This could pave the way for future planning. Accordingly, using the mixed method, the nature and content of the curriculum in this field were studied and compared. Then, relying on semi-constructed interviews to understand the experience gained by the experts in reality, the existing challenges and opportunities were criticized. According to the initial educational goals in establishing this field, it is inferred that the graduate student of this field, as an assistant architect, is skilled in achieving the goals of environmental productivity and energy. However, the evaluation of the opinions of its graduates showed that this goal has not been achieved. Based on research findings, it seems that proper education in the field of architecture and energy is not possible with conventional linear and analytical methods. Therefore, achieving the basic goals of this field is provided only when the field and its teaching tools are completed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Architecture & energy education
  • Curriculum
  • Energy Efficiency
1. Akrami Abarghuie, F., & Khodakarami, J. (2013). A review of the concepts of environmentally friendly buildings alongside energy efficient buildings and related standards. Third International Conference on New Approaches to Energy Conservation, Tehran (in Persian).
2. AlalHassabi, M., & Noroozian Maleki, S. (2009). Design training experience in architecture schools. Journal of Educational Technology, 3(4), 323 -336 (in Persian).
3. Azemati, H.R., & Bagheri, M. (2008). Teaching sustainable development concepts by designing university architecture and landscape. Journal of Educational Technology, 2(4), 283 - 292 (in Persian).
4. Azizi, SH., (2010). The need for a flexible architecture education system to meet the global and indigenous challenges of sustainability. Journal of City Identity, 4(7), 43-52 (in Persian).
5. Farhadi, H. (2002). A critique of the postgraduate entrance exams in English language studies. Journal of Foreign Language Studies, 13, 79 - 106 (in Persian).
6. Georgi Mahlabani, Y. (2010). Today's architecture training and future challenges. Journal of Educational Technology, 4(3), 223-234 (in Persian).
7. Gharibpour, A., & Tutunchi Moghadam, M. (2016). Evaluation of undergraduate architecture education programs in Iran from the point of view of cultural components. Iranian Journal of Architectural Studies, 5(10), 141 - 160 (in Persian).
8. Ghorbanizadeh, V.A., Amini, M., & Rashidi Baftani, J. (2010). A comparative study of the status of graduate admissions in the management degrees of Allameh Tabataba'i, Tehran and Shahid Beheshti Universities. Journal of Industrial Management Studies, 25, 503 - 539 (in Persian).
9. Hosseinian, S.B., Mofidi Shemirani, S.M., & Medi, H. (2008). Sustainable architecture training in Iran, barriers and trends. Journal of Technology of Education, 2(3), 213 - 221 (in Persian).
10. Islami, S. Gh., Memarian, Gh., & Ali Mohammadi, P. (2012). The role of intermediate experience and environmental experience in contemporary Iranian architecture education. Journal of Environmental Science and Technology, 14(3), 119-133 (in Persian).
11. Khatami, S.M.J., & Fallah, M.H. (2010). The place of sustainable education in architecture and building. Journal of Sofe, 20(50), 21 - 34 (in Persian).
12. Mahdavi Pour, H., & Jafari, A. (2012). The place of indigenous knowledge and craftsmanship in architectural education today. Journal of Housing and Rural Environment, 31(137), 17-36 (in Persian).
13. Marshall, C., & Rossman, G. B. (2007). A qualitative research method. Translated by Parsaeean, A., & Arabi, S.M., Third Edition, Tehran: Cultural Research Office (in Persian).
14. Mosleh Amirdehi, H., Neyestani, M.R., & Jahanian, I. (2016). The role of external evaluation on quality improvement in higher education; Case Study: Babol University of Medical Sciences. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(4), 111-99 (in Persian).
15. Nadarian, M., & Rahbari, S. (2014). Feasibility of establishing a Master of eport law degree in Iranian Universities. Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 6(4), 19-32 (in Persian).
16. Narenji Sani, F., & Mir Kamali, S.M. (2018). Qualitative research on identifying barriers to knowledge creation at university. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24(4), 71-97 (in Persian).
17. Olumi, T. (2001). Assessment of the scientific status of Master of science in library and information science at Tarbiat Modarres Universities of Tehran and Iran University of Medical Sciences in 1993-1996. Journal of Psychology and Educational Sciences, 3(6), 41-65 (in Persian).
18. Sedaghati, A., & Hojjat, I. (2019). Investigating the online Master's and Bachelor of architecture curriculum and comparing their degree of adaptation to the components of architectural education. Journal of Educational Technology, 14(1), 101 - 119 (in Persian).
19. Shahbazi, R., Fahim Nia, F., Hakimzadeh, R., & Fadaee, Gh., (2015). Analysis of undergraduate and postgraduate curriculum topics in information science and knowledge based on emerging IT-based job opportunities in the global labor market. Journal of Library and Information Science, 18(2), 103-140 (in Persian).
20. Vaghari Z., Karami, M., & Jafar Sani, H., (2019). Challenges of reviewing and implementing curriculum at Ferdowsi University of Mashhad. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(1), 123-147 (in Persian).
21. Zarei Zavaraki, E., & Rezai, I. (2015). A comparative study of the Master's degree curriculum for educational technology with emphasis on special education in American and Iranian Universities. Journal of Educational Systems Research, 9(28), 151-177 (in Persian).