سبکهای تدریس و راهنمایی بهینه برای رشته زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق آن بود که مشخص شود مدرسان و دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران چه سطحی از راهنمایی را در دروس پایه و تخصصی خود مطلوب می دانند. برای این منظور از یک چهارچوب نظری که سبکهای تدریس را در پیوستاری از سبکی که حداکثر راهنمایی را فراهم می کند تا سبکی که حداقل راهنمایی را مطلوب می داند، استفاده شد. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق 306 دانشجو و 36 مدرس بود. شرکت کنندگان در تحقیق به سؤالهای دو نسخه یک پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی نتایج با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی و آزمون ANNOVA حاکی از آن بود که دانشجویان در هر دو گروه دروس پایه و تخصصی سبکهای تدریسی را که میزان متعادلی از راهنمایی به دانشجو ارائه می کنند، بر سبکهای تدریسی که حداقل یا حداکثر میزان راهنمایی ارائه می کنند، ترجیح می دادند، اما مدرسان سبکهای مختلفی را برای دروس پایه و تخصصی مطلوب می دانستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teaching Styles and Optimal Guidance in English Language Major

نویسندگان [English]

  • Zohreh Kassaian
  • Mohammad Ali Ayatollahi

چکیده [English]

The purpose of this research paper was to investigate what level of guidance Iranian EFL instructors and students deem as optimal. For this purpose a theoretical framework which positions teaching styles on a continuum from the one which provides maximal guidance to the one which provides minimal guidance was employed. The participants in this study were 306 college students and 36 faculty members. The results showed that whereas the students consistently preferred teaching styles that provided moderate guidance, the instructors preferred different teaching styles with varying degrees of guidance depending on the nature of the course they taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching styles
  • Teaching Style Clusters
  • Teaching Methods
  • reciprocity