مقایسه شیوه‎ های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه

نویسنده

دانشکده ادبیات و علوم‎ انسانی دانشگاه ارومیه

چکیده

ورزش به عنوان عاملی مؤثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی، با اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. هدف کلی این تحقیق بررسی شیوه‎ های بازاریابی دانشگاهی با رویکردی تطبیقی بین دانشگاههای ایران و ترکیه بوده که علاوه بر آن، هدفهای جزئی زیر نیز مدنظر قرار گرفته است:
1. بررسی تولید ناخالص داخلی و سهم صنعت ورزش؛ 2. شناخت وضعیت عرضه و تقاضای خدمات ورزش دانشگاهی؛ 3. بررسی ارتباط بین تبلیغات و بازاریابی ورزش؛ 4. تعیین شرایط مکان‎‎یابی ارائه خدمات ورزش دانشگاهی با تکیه بر جمعیت شناسی؛ 5. شناخت نقش رسانه های گروهی، تماشاگران و حامیان مالی در بازاریابی خدمات ورزشی.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی است و به ‎دلیل ماهیت موضوع، جمع‎ آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه، مطالعه‌ کتابخانه‎ ای و مشاهده به منظور آشنایی با راهکارها و مقایسه‌ تطبیقی انجام شده است. محدوده مکانی این پژوهش کشور ترکیه و دانشگاههای حاجت تپه و قاضی است و در فاصله زمانی 30 اسفند سال 1383 تا 30 آذر 1384 انجام شده است.
نتایج این تحقیق نشان می‎ دهد که میزان تولید ناخالص داخلی بخش ورزشی در سال 1382 در کشور ایران 2482 میلیارد ریال و در کشور ترکیه رقمی معادل 2856 میلیارد ریال بوده است. تأثیرات اقتصادی مسابقات المپیک زمستانی 2010 شامل 1/4 تا 5/6 میلیارد دلار GDP،(تولید ناخالص ملی)، ایجاد هزار فرصت شغلی و 969 تا 1527 میلیون دلار مالیات برآورد شده است. در بررسی منابع درآمدزایی المپیکها از طریق عوامل تبلیغاتی مشخص شد که اولین منبع حق پخش تلویزیونی بازیها و سپس، حامیان مالی و بعد عوامل دیگر مانند فروش بلیط، دادن مجوزها، ضرب سکه و انتشار تمبر و سایر موارد است.
به طور کلی، در خصوص بازاریابی ورزش دانشگاهی در ایران، در مقایسه با بازاریابی ورزش دانشگاهی ترکیه، پیشنهاد می‎ شود که ایجاد و توسعه‌ صنعت ورزش، ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اجتماعی از جمله آموزش، احداث اماکن، تولید پوشاک و کفش ورزشی، شبکه ‎های رسانه ‎ای و مطبوعات ورزشی و مسابقات و تمرینات ورزشی باشگاهها، دستجات و لیگهای حرفه‎‎ای موردتوجه و تأکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Procedures of Collegiate Sport Marketing in Iran and Turkey

نویسنده [English]

  • Mehrdad Moharramzadeh

Department of Literature and Humanities Orumieh University

چکیده [English]

Sport marketing as an influential factor in social and economic developments plays an important role in the economy of countries with its direct and indirect effects. Marketing of sport goods & services are important and effective responsibility of sport organizations. If this responsibility is fulfilled properly, collegiate sport services & good production will develop nationally and internationally. The general purpose of this research is the comparative study of procedures of collegiate sport marketing in Iran and Turkey. To achieve this goal, following detailed points are studied:
1- Gross domestic product (GDP) and share of sport industry.
2- Collegiate sport services’ demand & supply awareness.
3-Advertising & marketing relationship in sport services & good production.
4- Demography based study on sport services and good provider’s location.
5- The role of media, sport fans, and financial sponsors in sport marketing.
This is a descriptive – longitudinal research. The data is collected through. interviews, library study, and observation. The study was done in Turkey in its two universities (Hajat tapeh and Gazi) from March 20, 2005 to December 20, 2005. A comparative study of the two countries performance leads us to these findings: in Turkey the GDP of sport’s part (2003-4) was about 2856 billion Rialls which is about 39 percent of total GDP of the country. If the inflation rate is taken into account, Turkey had the growth about 64.72 percent (889 billion rialls) more than Iran. On the other hand, it is estimated that winter Olympic in 2010, will provide $ 4.1-6.5 billion GDP, one thousand job opportunities, and $969-1527 million taxes. The study of income sources of Olympics with respect to income and also advertising factors TV broadcasting and then financial sponsors had the rank. After them, ticket sales agents, issuing authorizations, stamps and other factors were the sources of income. Case study of these factors showed that from Atlantic Olympics in 1996 till 2000, television broad casting rights provided 33-50 percent of the income for the games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • Marketing and College