بررسی سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‎ ریزی دروس معارف اسلامی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم‎ انسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

در مقاله حاضر هدف پاسخ به این پرسش محوری است که به طورکلی، میزان موفقیت دروس معارف اسلامی در دانشگاهها از نظر دانشجویان چقدر است؟ تعداد 2100 نفر از دانشجویان به‎عنوان گروه نمونه از 36 دانشگاه دولتی (روزانه) و آزاد و از هشت استان کشور با استفاده از روشهای نمونه ‎گیری تلفیقی تصادفی و طبقه ‎ای انتخاب شدند. نتایج این تحقیق پیمایشی که با روش توصیفی و با استفاده از مقیاس سنجش طیف لیکرت انجام شده است، نشان می ‎دهد که بیش از هشتاد درصد از دانشجویان با اصل وجود دروس معارف اسلامی در دانشگاهها موافق ‎اند، اگرچه در خصوص محتوای این دروس و روشهای ارائه آنها انتقاد دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Students’ Attitude toward Religion Course

نویسندگان [English]

  • M. R. Majidi 1
  • A. Fatehi 2

1 Department of Theology & Religious Teaching, University of Tehran

2 Department of Humanities, Esfahan University

چکیده [English]

This research article strives to answer a principle question i.e. how much have, basically, religion course been successful in university according to students’ opinion? A sample of 2100 students from state and Azad Universities in 8 provinces were selected by stratified random sampling.
Result of this describable survey shows more than %80 of the students confirm that these credits themselves must be presented but their contents and method of teaching need to be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion Course
  • University
  • Student and Attitude Measurement