کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
بررسی نگرش دانشجویان به آموزش الکترونیکی؛ مورد مطالعه دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره 28، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 129-161

10.52547/irphe.28.2.129

سوده اقتصاد؛ مرضیه مهرابی


تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 99-116

مائده مالکی


پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 111-136

سید حمید خداداد حسینی؛ علی نوری؛ محمدرضا ذبیحی


معیارهای انتخاب ابزارهای تالیف محتوا در یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 75-89

فتانه تقی یاره؛ ملودی سیادتی


منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از نظام های پشتیبانی در آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشجویان مجازی دانشگاه شیراز

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 91-112

عبدالرسول جوکار؛ علی اکبر خاصه


انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی: نوآوری و چالش تغییر(مطالعه موردی)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 113-134

عیسی ابراهیم زاده