کلیدواژه‌ها = مشتری مداری
مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-139

خدیجه حاتمی فر؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ محمدرضا سرمدی


مشتری ‌‌مداری و کاربرد آن در نظام آموزش عالی : مورد آموزش عالی کشاورزی در استان خوزستان

دوره 14، شماره 3، آذر 1387، صفحه 121-143

حمیده سماوی؛ کورش رضائی‌مقدم؛ مسعود برادران


مشتری ‌مداری در نظام آموزش عالی کشاورزی:کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 14، شماره 3، آذر 1387

10.22034/irphe.2008.706848

حمیده سماوی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود برادران