کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

دوره 20، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-97

عباس بازرگان؛ محمد دادرس؛ مجید یوسفی افراشته


پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 111-136

سید حمید خداداد حسینی؛ علی نوری؛ محمدرضا ذبیحی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل

دوره 17، شماره 3، مهر 1390، صفحه 135-151

علی عنایتی نوین فر؛ مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی؛ محمد جواهری دانشمند