نویسنده = رضا هویدا
ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-125

علی پورصفر؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ سعید رجایی پور؛ حمیدرضا عریضی؛ حمید عبدی؛ صالحه پیریایی


تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 123-144

عباس رجایی آذرخوارانی؛ سعید رجائی پور؛ رضا هویدا


تحلیل عارضه های سازمانی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

دوره 16، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 19-39

حمید رحیمی؛ علی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی