فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رتبه علمی: علمی - پژوهشی 

 دوره انتشار: فصلنامه 

 موضوع: علوم انسانی (گرایش آموزش عالی)

ISSN:  ۱۰۲۱-۵۱۰۷

زبان: فارسی

شروع انتشار: ۱۳۷۳

 صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

 مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی، دکترای تخصصی، علوم تربیتی، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ایمیل:  r_manieeirphe.ir
 سردبیر: دکتر مقصود فراستخواه، استاد، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ایمیل: m_farasatkhahirphe.ir  

مدیر داخلی: دکتر زهرا رشیدی، دکترای تخصصی، علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ایمیل:  z.rashidiirphe.ir

ویراستار فارسی: فروزنده سعادتمند 

حروف چینی و صفحه آرایی: شیوا سیف الله زادگان
ناظر فنی چاپ: پروین قشلاقی

 محل انتشار: تهران 

 پست الکترونیکی: journalirphe.ir

 فاکس: ۰۲۱۲۲۰۵۰۳۳۸ 

 نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۷۰،  کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.95.20.fa
برگشت به اصل مطلب