فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات مربوط به ثبت نام و ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای ارسال مقاله به این فصلنامه پس از عضویت نویسنده مسئول در وب‌سایت نشریه به نشانی http://journal.irphe.ir  لازم است در قسمت ارسال مقاله در منوی بالای صفحه مراحل زیر انجام شود:

  1. ورود به وب‌سایت نشریه با استفاده از نام کاربری ( Username) و رمز عبور (Password )

2. ورود به قسمت ارسال مقاله

3. تعیین مشخصات کلی مقاله مانند تعداد نویسندگان، موضوع مقاله، نوع مقاله و  زبان مقاله

4. وارد کردن اطلاعات خواسته شده در فرم و تأیید کردن  ارسال مقاله

5. رفتن به صفحه شخصی و تأیید نهایی مقاله

 پس از طی مراحل یادشده ایمیلی به نشانی پست الکترونیک نویسنده ارسال می‌شود که بیانگر دریافت مقاله از سوی مجله و به نوعی نامه اعلام وصول مقاله به فصلنامه است.

 نویسنده‌ مسئول مقاله می‌تواند هر زمان با مراجعه به صفحه‌ شخصی خود بر روی وب‌سایت مجله از وضعیت مقاله و مراحل بررسی آن آگاه شود .

توجه:  پیگیری نتیجه مقاله فقط از طریق سایت مجله امکان پذیر است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.52.26.fa
برگشت به اصل مطلب