فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- برای داوران
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف

گسترش مرزهای دانش در زمینه آموزشعالی؛ اشاعه و گسترش دانش برنامهریزی آموزشعالی درحوزههای نظری و کاربردی؛ بررسی موضوعها و چالشهای نظام آموزشعالی کشور و ارائه راهها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانشهای مرتبط با آموزشعالی بر پایه روشهای پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور.

 

موضوعها

رسالتها، هدفها و سیاستهای آموزشعالی کشور؛ سیاست پژوهی علم و فناوری؛ تواناییها، فعالیتها و عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی کشور؛ مدیریت نظام آموزشعالی؛ نظام ارزیابی در آموزشعالی و توسعه کارآفرینی؛ رابطه آموزشعالی با بازارکار و توسعه کارآفرینی؛ ساختار  سازمانی و تشکیلاتی نظام آموزشعالی؛ دورههای آموزشی و ارتباط آن با دورههای پیش از دانشگاه؛ روشهای تأمین و مدیریت منابع مالی در نظام آموزشعالی؛ مطالعه تطبیقی نظام آموزشعالی کشور با سایر نظامها؛ تحقیق در باره دانشجو و دانش آموخته؛ مطالعه در باره مسائل دانشجویی و دانشآموختگان؛ نظام برنامهریزی توسعه آموزشعالی کشور؛ نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی؛ تغییرات، تحولات و نوآوریها در آموزش عالی؛ آیندهاندیشی در آموزشعالی؛ شکوفا سازی استعدادهای درخشان در آموزشعالی و بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آموزشعالی.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.49.13.fa
برگشت به اصل مطلب