فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و موضوعها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدفها

گسترش مرزهای دانش در زمینه آموزش‎عالی؛ اشاعه و گسترش دانش برنامه‎ریزی آموزش‎عالی درحوزه‎های نظری و کاربردی؛ بررسی موضوعات و چالشهای نظام آموزش‎عالی کشور و ارائه راه‎‍ حلهای مناسب؛ نشر نظریه‎ها، یافته‎ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانشهای مرتبط با آموزش‎عالی برپایه روشهای پژوهشی معتبر وتوسعه شبکه تعاملی میان محققان داخل و خارج از کشور.

موضوعات

  • آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش ­عالی و دانشگاهها
  • سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت آموزش ­عالی
  • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش­ عالی
  • اقتصاد آموزش ­عالی
  • مطالعات تطبیقی در نظامهای دانشگاهی و آموزش ­عالی
  • آموزش ­عالی و دانشگاهها؛ محیطهای چندرسانه ­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • نوآوریهای آموزشی و درسی در دانشگاهها و آموزش ­عالی

برای آگاهی بیشتر و دقیق تر در خصوص ارتباط مقالات با اولویتهای خاص فصلنامه به شماره های پیشین مراجعه شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب