فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر حمیدرضا آراسته                     استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر یعقوب انتظاری                       استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر عباس بازرگان                         استاد دانشگاه تهران

دکتر آلدریچ تیشلر                         استاد دانشگاه کاسل آلمان

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی              دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر حسین رحمان سرشت          استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر گلی رضایی رشتی               استاد دانشگاه اونتاریو غربی کانادا

دکتر محمدرضا سرکار آرانی             استاد دانشگاه توکیو ژاپن

دکتر مقصود فراستخواه                  دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر غلامعلی فرجادی                   دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر گلنار مهران                            دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

دکتر امیرهوشنگ مهریار                  استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی         استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.40.10.fa
برگشت به اصل مطلب