فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه

       حمیدرضا آراسته
                                 استاد، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی،  arastehhryahoo.com 

   یعقوب انتظاری
                             
دانشیار، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، y.entezari۱۹۶۵gmail.com           
 
  عباس بازرگان
                           
 استاد، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی، دانشگاه تهران، abazargahotmail.com
 
   غلامرضا ذاکرصالحی
                              دانشیار، حقوق اسلامی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 
zsalehiirphe.ir                   

   حسین رحمان سرشت
                            استاد، مدیریت استراتژیک نوآوری و تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، hrahmanseresht۲۰۰۷gmail.com                    

     محمدرضا سرکارآرانی
                             استاد، آموزش تطبیقی و بین الملل، دانشگاه توکیو ژاپن، araninagoya-u.jp

                                    

  مقصود فراستخواه
                            استاد، برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، m_farasatkhahyahoo.com

                    

   غلامعلی فرجادی
                               دانشیار، اقتصاد با رویکرد برنامه ریزی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، g_farjadiyahoo.com
 
        محمود قاضی طباطبایی 
                                  استاد، متدولوژی/جامعه شناسی، دانشگاه تهران 

   گلنار مهران                             
                           استاد، آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه الزهرا، gmehranalzahra.ac.ir
 
  محمود مهرمحمدی 
                            استاد، برنامه ریری درسی، دانشگاه تربیت مدرس، mehrmohammadimahmoudgmail.com 

  امیرهوشنگ مهریار 
                          استاد، روانشناسی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، amirmehryar۳۶gmail.com

 محمد یمنی دوزی سرخابی
                      استاد، علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، m.yamanidouzigmail.com

 
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.40.10.fa
برگشت به اصل مطلب