فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- دریافت هزینه
دریافت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/8 | 
توجه
به اطلاع می رساند در این فصلنامه برای بررسی، داوری و چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.111.39.fa
برگشت به اصل مطلب